Search Result 123 List

เจ้าหน้าที่ - พนักงานแสงสีเสียงUpdate 15.03.2017

Job Description:

- อำนวยความสะดวก และให้บริการกับผู้มาจัดกิจกรรมภายในศูนย์การค้า
- ดูแล ระบบ แสง สี เสียง ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
- ดูแลระบบน้ำพุทั้งหมดภายในศูนย์

Qualification:

- การศึกษาปวส. – ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีความรู้ในด้านวงจรไฟฟ้า และ Computer
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
- ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าได้ดี
- สามารถอ่านแบบได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแสงสีเสียงUpdate 15.03.2017

Job Description:

-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาทักษณะของช่างในส่วนงาน
-จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
-จัดให้มีการทดสอบ ทบทวนความรู้ตามหลักสูตรที่ได้อบรม
-วางแผนการจัดทำ P.M. ของเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสาร
-จัดทำขั้นตอนการทำ P.M. ของเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสาร
-ติดตาม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผน
-กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสาร

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ ในการทำงาน อย่างน้อย 7 ปี
-มีความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
-มีความรู้ในด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม
-มีความรู้ในด้านการบริหารงานภายในส่วนงานฯ
-มีความรู้ในด้านการจัดการพลังงานในอาคาร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกบริหารจัดการของสูญหายUpdate 15.03.2017

Job Description:

-บริหารจัดการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับของที่เก็บได้ และของศูนย์หาย รับแจ้ง และตรวจสอบของที่ศูนย์หายประสานงานติดตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อให้พึงพอใจสูงสุด

Qualification:

-การศึกษา ม. 6, ปวส , ปริญญาตรี
-ประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย และจราจร
We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการส่วนศูนย์สื่อสารUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลงานระบบกล้อง CCTV และตรวจสอบกล้อง CCTV ทำการส่งข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

Qualification:

-การศึกษา ม. 6, ปวส , ปริญญาตรี
-ประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย และจราจร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าตรวจค้นและป้องกันวินาศภัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-การพิสูจน์ทราบพัสดุต้องสงสัยภายในพื้นที่ มีการพิสูจน์ทราบ พัสดุต้องสงสัย ทุกครั้งเมื่อตรวจพบว่าเป็นพัสดุต้องสงสัย
-ป้องกันการก่อวินาศกรรม ในการใช้วัตถุระเบิด ตรวจค้น และตรวจรอบอาคาร ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่อับ พื้นที่รับผิดชอบ
-วางแผน และกำหนดทิศทางในการปฏิบัติ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
-มอบหมาย ควบคุม และติดตามที่มอบหมาย
-ฝึกอบรม ให้ความรู้ พนักงาน
-เป็นผู้รับผิดชอบ และสั่งการในการพิจารณา ตรวจค้น และป้องกันอันตราย
-ประสานงาน กับผู้บังคับบัญชา ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับด้านวัตถุระเบิด
-รปภ. VIP จากในประเทศ และนอกประเทศ

Qualification:

-การศึกษา ม. 6 , ปริญญาตรี
-จบหลักสูตร พิสูจน์ทราบ และทำลายวัตถุต้องสงสัย, นร. พันจ่า อาชีพอีเลคโทรนิค ทหารเรือ
-ประสบการณ์ด้าน รปภ. และ คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5 ปี
-ประกาศนียบัตร หรือ คุณวุฒิพิเศษ
o พิสูจน์ทราบ และทำลายวัตถุต้องสงสัย ทร.
o นักทำลายใต้น้ำ จู่โจม ชั้นสูง ทร.
o จู่โจม ทหารบก ทบ.
o ส่งทางอากาศ นย. โดดร่ม ทร.
o ต่อต้าน การก่อการร้ายสากล ศตก.

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนตรวจค้นและป้องกันวินาศภัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-วางแผนสั่งการพิสูจน์ ทราบ พิสูจน์ต้องสงสัย ที่ตรวจพบภายในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้มีการก่อวินาศภรรมด้วยระเบิดภายในพื้นที่
-จัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขสถานการณ์ตลอดเวลา ฝึกอบรมบุคลากรภายในแผนก และฝ่าย รปภ. ให้มีความรู้เบื้องค้นในเรื่องการป้องกัน วัตถุระเบิดภายในพื้นที่

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ม. 6, ปวส. ป.ตรี
-จบหลักสูตร พิสูจน์ราบ และทำลายวัตถุต้องสงสัย, นร. พันจ่า อาชีพอีเลคโทรนิค ทหารเรือ
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o มีความรู้ ด้านวัตถุระเบิด
o มีความรู้ในการต่อต้าน การก่อวินาศกรรม
o สามารถเขียนแผน ในการปฏิบัติ
o สามารถฝึกสอน ในการปฏิบัติงาน
o ความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้า - ผู้จัดการส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ควบคุมกำกับดูแล วางแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยของทีมผจญเพลิง เช่น การตรวจเช็คความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำวัน,การตรวจรับแก๊ส ,ปิดแก๊สร้านเช่า,ทำการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท
-ดูแลความปลอดภัยของงาน HOT WORK ของผู้รับเหมาที่เข้ามาตกแต่งในพื้นที่

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ม. 6, ปวส. ป.ตรี
-ประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้ทางด้านการดับเพลิง
2. สามารถประสานงานกันหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
3. สามารถจัดการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษUpdate 15.03.2017

Job Description:

-รับนโยบาย การควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนวางแผนปฏิบัติการพิเศษ
-ดำเนินการ อบรม ฝึกทบทวนพนักงาน ในฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทั้ง 2 ส่วน ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี
-เพิ่มเติม หรือปรับปรุง แผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
-แผนฉุกเฉินต่าง ๆ ให้กับพนักงาน รปภ. เพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติ หลังจากได้รับอนุมัติแผนนำเสนอ
-พิจารณา พนักงานที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ ในงานเหมาะสมกับพนักงานทุกส่วน
-ชี้แนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เมื่อมีการฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-ประสบการณ์ในด้านดูแลความปลอดภัยอาคาร ,บุคคล อย่างน้อย 12 ปี
-ประสบการณ์ในด้านบริหารบุคคล อย่างน้อย 8 ปี
-ประสบการณ์ในด้านวางแผนการปฏิบัติเหตุการณ์ต่างๆ อย่างน้อย 8 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนก Luxury Zone Valet parkingUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแล อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการการจราจร และจัดการในพื้นที่จอดรถในส่วนของ Luxury Zone/ Valet parking

Qualification:

-การศึกษา ม.6, ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้าน งานรักษาความปลอดภัย และจราจร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการส่วนบริหารอาคารจอดรถUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลระบบบัตรจอดรถ(ระบบ CMS)
-ดูแลควบคุมการจอดรถให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมการออกบัตร, ใช้บัตรจอดรถให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
-ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอาคารจอดรถให้ถูกต้อง รวดเร็ว

Qualification:

-การศึกษา ม.6, ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้าน งานรักษาความปลอดภัย และจราจร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการส่วนจราจรอาคารUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลการบริการและ อำนวยความสะดวกการจราจร และจัดการจราจรภายในลานจอดรถให้กับผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Qualification:

-การศึกษา ม.6, ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้าน งานรักษาความปลอดภัย และจราจร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วยจราจรทางน้ำ - หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทางน้ำUpdate 15.03.2017

Job Description:
-ดูแล อำนวยความสะดวกการจราจรทางน้ำ รวมถึงด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และอุบัติเหตุทางน้ำ

Qualification:
-การศึกษา ม.6, ปวส. ทุกสาขาขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้าน รปภ. และ คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5 ปี
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o ศิลปะในการต่อสู้
o การจราจาต่อรอง
o ไหวพริบ เชาวน์ปัญญา

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนจราจรทางบกUpdate 15.03.2017

Job Description:

-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงาน
-ติดตามผลการแจ้งงานจาก Call Center
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
-วางแผนการจัดการจราจรภายในและภายนอกอาคารให้สามารถหมุนเวียนได้โดยไม่ติดขัด
-จัดทำขั้นตอนเพื่อรับเหตุต่างๆภายในและภายนอกอาคาร
-ควบคุมการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปแผนงาน
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาส่วนงานเช่น อาสาจราจร ,การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น, การฝึกสังเกตุและจดจำ

Qualification:

-การศึกษา ปวส.ทุกสาขาขึ้นไป
-มีประสบการงานรักษาความปลอดภัย และบริการไม่ต่ำกว่า 10 ปี
-มีความรู้เรื่อง พรบ. จราจรทางบก และทางน้ำ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เลขานุการUpdate 15.03.2017


Job Description:

-ดำเนินงาน และประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เป็นการสนับสนุนและสามารถแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร เพื่อให้ ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพต่อผู้บริหาร และ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
-ติดต่อประสานงาน จัดตารางนัดหมาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความคล่องตัว และความราบรื่นในการประสานงานกับทุกองค์กร ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท
-คัดกรอง ตรวจสอบ และติดตามเอกสาร โดยการจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของเอกสารเข้าและออก ทั้งภายในและภายนอกองค์กรก่อนนำเรียนเสนอผู้บริหาร
-จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน บันทึก และแบบฟอร์มสำหรับการ ดำเนินงานต่างๆ จัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุง และแก้ไขให้ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นการควบคุม

Qualification:

-ระดับการปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
-ประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3-5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
o ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office(Word, Excel , Power Point, อย่างดี
o ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ
o รอบรู้ในธุรกิจขององค์กร
o มีความรู้พื้นฐานงานด้านเลขานุการ และทั่วไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายจราจรUpdate 15.03.2017

Job Description:

-บริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจรทั้งภายในและภายนอกอาคาร
-บริหารจัดการให้บริการลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการลานจอดรถ
-กำหนดเส้นทางการเดินรถภายในและภายนอกอาคารให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
-กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualification:

-การศึกษา ปวช. ปวส. ป ตรี
-ประสบการณ์ด้าน การบริการและความปลอดภัย

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนก-หัวหน้าแผนกควบคุมบัตรเข้าอาคารUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ควบคุมดูแลการแลกบัตรเข้าออกของอาคารตลอดทั้งวัน
-อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification:

-การศึกษา ปวช. ปวส. ป ตรี
-ประสบการณ์ด้าน การบริการและความปลอดภัย

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมUpdate 15.03.2017

Job Description:

-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาทักษณะของช่างในส่วนงาน
-จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
-จัดให้มีการทดสอบ ทบทวนความรู้ตามหลักสูตรที่ได้อบรม
-วางแผน ดูแลระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ดูแลการต่อเติมร้านค้าว่ามีผลกระทบหรือไม่ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในให้เป็นไปตามกฏหมาย
-ติดตาม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผน

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ ในการทำงาน อย่างน้อย 7 ปี
-มีความรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวล้อม
-มีความรู้ในด้านการวางแผนระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม
-มีความรู้ในด้านการบริหารงานภายในส่วนงานฯ มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เพื่อปรับปรุง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงานแผนกกิจกรรม / บริการสังคมUpdate 15.03.2017

Job Description:

-เตรียมอุปกรณ์ พร้อมบริการจัดส่งสนับสนุนกิจกรรมงานEvent ต่างๆ
-ดูแลรักษาและการจัดอุปกรณ์และการช่อมแชม หรือส่งช่อม ระมัดระวังการใช้ควบคุมการใช้อุปกรณ์ทรัพย์และการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

Qualification:

-การศึกษาปวช. - ปวส. มีประสบการณ์งานด้านบริการ 3 ปี
-มีใจรักงานบริการ
-สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกกิจกรรม/บริการสังคมUpdate 15.03.2017

Job Description:

-สนับสนุนกิจกรรม (Event) ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนย์ โดยให้การช่วยเหลือในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนเริ่มงาน และดูแลจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จงานและจัด/เก็บ/วาง เฟอร์นิเจอร์ส่วนกลางให้เรียบร้อย
-สนับสนุนงานเทวสัมพันธ์ บริการงานพิธีทางศาสนา การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าภายในศูนย์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการจัดงานพิธี
-ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เช่น โรงเรียน/วัด/สนง.เขต/สน.ในการจัดงานพิธีต่างๆ
-มอบหมายสั่งการดูแล การจัดเก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สินของบริษัท และ วางแผน ขั้นตอนการทำงานการขนย้าย อุปกรณ์สนับสนุน หน่วยงานอื่นให้เป็นระเบียบ เรียบรวดเร็ว ทันตามเวลา ควบคุมสโตร์เก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ให้เป็นระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Qualification:

-การศึกษาป.ตรี มีประสบการณ์งานด้านบริการ 5 ปี
-มีใจรักงานบริการ
-สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงานส่วนสิ่งแวดล้อมUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมใช้อยู่เสมอและประสานในการแจ้งซ่อม
-ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดูแลความสะอาดในการจัดบูธในพื้นที่ส่วนกลางหรือร้านค้าที่ทำการตกแต่งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสะอาด

Qualification:

-ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ
-มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆและ รู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด
-มีใจรักงานบริการและสามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
-ผ่านงานด้านการบริหารงานความสะอาด

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยกลางวัน/กลางคืนUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ให้พนักงาน รปภ. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของบริษัท และทำผิดข้อบังคับการทำงานน้อยที่สุด
-ควบคุม การทำงานของ Sub Contractor
-ติดต่อประสานร้านผู้เช่า
-จัดวางระบบ และมาตรการ ในการควบคุม การทำงานของ Sub Contractor
-ตรวจสอบความเสียหาย ของทรัพย์สินของบริษัท ที่เกิดจากการกระทำของผู้เช่า หรือผู้รับเหมา
-ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงอุปกรณ์ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลรักษาให้คงสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

Qualification:

-การศึกษา ม. 6 , ปวส.
-ประสบการณ์ด้าน รปภ. และ คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 5 ปี
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o ศิลปะในการต่อสู้
o การจราจาต่อรอง
o ไหวพริบ เชาวน์ปัญญา

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

หัวหน้าหน่วย - หัวหน้าชุดสิ่งแวดล้อมUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมใช้อยู่เสมอและประสานในการแจ้งซ่อม
-ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดูแลความสะอาดในการจัดบูธในพื้นที่ส่วนกลางหรือร้านค้าที่ทำการตกแต่งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสะอาด

Qualification:

-ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ
-มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆและ รู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด
-มีใจรักงานบริการและสามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
-ผ่านงานด้านการบริหารงานความสะอาด

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วน - ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมสร้างแบรนด์องค์กรUpdate 15.03.2017

Job Description:

- บริหารจัดการ วางแผน และประเมินการวางกลยุทธ์และแผนงานในกิจการองค์กรสัมพันธ์, จัดทำกลยุทธ์ แผนงานรายปี และระยะยาวสำหรับงานกิจการองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
- ติดต่อ สื่อสาร เสริมสร้างและดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าองค์กร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ
- เสริมสร้างและแสวงหาความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมและโครงการในอนาคต
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงาน เพื่อให้งานกิจการองค์กร และองค์กรสัมพันธ์ ดำเนินงานได้ตามเป้าประสงค์และแผนงานของหน่วยงานและบริษัท
- สร้างการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานแต่ละระดับ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติและช่องทางการสื่อสาร
- พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในทุกระดับชั้น
- ปรับปรุงการดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในกิจการที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการ, พนักงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กร ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย
- มีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบต่างๆของภาครัฐ และการกำกับดูแลกิจการ
- ทักษะการประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ทักษะความคล่องตัว การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการภายใต้ภาวะกดดันและพลวัตรทางธุรกิจที่ดี


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัยศูนย์การค้าUpdate 15.03.2017

Job Description:
-ตรวจ/จัดหน้าที่รับผิดชอบให้ทีมงาน
-จัดแบ่งหน้าที่ให้ หัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ
-ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้ หัวหน้าหน่วย
-วางแผนเรื่องการซ้อมแผนต่าง ๆๆ
-ติดต่อหน่วยงานภายในองค์กร
-จัดประชุมทีมงาน ชี้แจ้งงานแต่ละวัน
-จัดหารอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ทีมงาน
-วางแผนต้อนรับแขกVIP
-ตรวจสอบการทำงานของทีม
-ให้กำลังใจทีมงานในการทำงาน
-หาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้บริษัท
-สรุปเอกสารประจำวันเสนอ ผู้บังคับบัญชา
-สัมภาษณ์พนักงานที่เข้าใหม่
-ทำเรื่องแคลมประกันภัย
-รายงานผู้บังคับบัญชาทุกเรื่องที่ทราบ
Qualification:
-การศึกษา ป ตรี, ม 6, ม 3
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o มีประสบการณ์ รปภ. 2 ปี
o ผ่านการอบรมเรื่อง สังเกต จดจำ
o ผ่านการอบรมเรื่องการสอบสวน
o ผ่านการฝึกช่วยเหลือคนประสบเหตุ ต่างๆๆ
o มีความภักดีต่ออาชีพ ตนเอง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ, พนักงาน, อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน
-ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดูแลความเรียบร้อย และเฝ้าระวังภัยต่างๆ
-อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
-ดูแลรวมไปถึงทางเชื่อมรถไฟฟ้าด้วย

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี
-ประสบการณ์ด้าน งานรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี, ผ่านการควบคุม ดูแล พนักงาน 500 คนขึ้นไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจรUpdate 15.03.2017

Job Description:

-รับนโยบาย แผนงาน หรือวิสัยทัศน์ ขององค์กร รวมทั้งเป้าหมาย แล้วนำมาควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามแผนงาน/ภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย
-ประชุม วางแผน และกำหนดขั้นตอน/ แนวทางการปฏิบัติ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ยืดถือ ในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้าง ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นพนักงาน ที่เคารพกฎระเบียบ และมีจิตสำนึกของความปลอดภัย และมีใจในการให้บริการ
-จัดทำและวางแผนด้านงบประมาณและโครงการ ตลอดจนทบทวนการใช้งบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ในองค์กร นอกองค์กร และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้งานต่างๆสำเร็จผล
-การดูแล การให้ความสำคัญ แก่ลูกค้า และผู้มาใช้บริการ ในด้านรักษาความปลอดภัย เพื่อความเป็นเลิศของศูนย์การค้า และธุรกิจขององค์กร

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ หรือ การบริหารจัดการ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10ปี
-ประสบการณ์ในด้านบริหารการจัดการ อย่างน้อย 10 ปี
-สามารถจัดทำแผน การปฏิบัติงานประจำวัน และแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การณ์ฉุกเฉินได้
-มีความมั่นใจ ในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์ตัดสินใจสั่งการ ได้ทันต่อเหตุการณ์
-มีบุคลิกภาพ การพูด และการประสานงานได้กับทุกฝ่าย

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ประหยัดพลังงานUpdate 15.03.2017

Job Description:

-รวบรวบข้อมูลการใช้พลังงานประเภทต่างๆ
-ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
-จัดทำรายงานสรุปผลการใช้พลังงานของศูนย์การค้า ในแต่ละเดือน

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็คทรอนิค
-ประสบการณ์ด้าน งานระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 2-5 ปี
-มีความรู้ในงานด้านระบบไฟฟ้า
-มีความรู้ในการวิเคราะห์ผลในค่า Data ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เพื่อปรับปรุง
-มีความละเอียด รอบคอบ และ กระตือรือล้นในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วน - ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกิจกรรมสร้างแบรนด์องค์กรUpdate 14.03.2017

Job Description:

- บริหารจัดการ วางแผน และประเมินการวางกลยุทธ์และแผนงานในกิจการองค์กรสัมพันธ์, จัดทำกลยุทธ์ แผนงานรายปี และระยะยาวสำหรับงานกิจการองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
- ติดต่อ สื่อสาร เสริมสร้างและดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าองค์กร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ
- เสริมสร้างและแสวงหาความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมและโครงการในอนาคต
- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงาน เพื่อให้งานกิจการองค์กร และองค์กรสัมพันธ์ ดำเนินงานได้ตามเป้าประสงค์และแผนงานของหน่วยงานและบริษัท
- สร้างการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานแต่ละระดับ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติและช่องทางการสื่อสาร
- พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในทุกระดับชั้น
- ปรับปรุงการดำเนินงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในกิจการที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการ, พนักงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กร ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย
- มีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบต่างๆของภาครัฐ และการกำกับดูแลกิจการ
- ทักษะการประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ทักษะความคล่องตัว การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการภายใต้ภาวะกดดันและพลวัตรทางธุรกิจที่ดี


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมใช้อยู่เสมอและประสานในการแจ้งซ่อม ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการดูแลความสะอาดในการจัดบูธในพื้นที่ส่วนกลางหรือร้านค้าที่ทำการตกแต่งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสะอาด

Qualification:

-ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ
-มีความรู้เรื่องของน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆและ รู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด
-มีใจรักงานบริการและสามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
-ผ่านงานด้านการบริหารงานความสะอาด

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการประหยัดพลังงานUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้ พลังงานไฟฟ้าของศูนย์การค้า หาแนวทางการประหยัดพลังงานในแต่ละส่วนงาน
-จัดหาอุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าหรือผู้เช่าภายในศูนย์
-รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน แต่ละส่วนงาน หรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานมากหาแนวโน้นการ เพิ่ม/ลด ของเครื่องจักร
-คิดต้นทุนหน่วยค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน รวมทั้งต้นทุนหน่วยค่าไฟฟ้าที่จะปรับเพิ่มเพื่อให้ทางบัญชี เรียกเก็บลูกค้าภายในศูนย์
-ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการใช้พลังงานของพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และอุปกรณ์เครื่องจักรหลัก ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง รวมถึงการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตามเป้าหมายและแผนกำหนดไว้

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็คทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานอย่างน้อย 5 ปี
-มีความรู้ในงานด้านระบบไฟฟ้า
-มีความรู้ในการวิเคราะห์ผลในค่า Data ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ เพื่อปรับปรุง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงานภูมิทัศน์Update 14.03.2017

Job Description:

-ดูแลความเรียบร้อยสวยงามของต้นไม้และสวนของศูนย์ฯ ให้สวยงาม และดูทันสมัยอยู่เสมอ เช่น รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ดูแลตัดแต่งและบำรุงรักษาพรรณไม้ในศูนย์ฯการค้าทั้งหมดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-จัดพรรณไม้ประดับทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์ฯการค้าให้มีความสวยงามเสมอตามที่ได้รับมอบหมายและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
-จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่พัก เรือนเพาะชำให้มีความสะอาดเสมอ ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯการค้าทั้งหมดให้มีความสวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ
-เพาะและขยายพันธุ์ต้นไม้ไว้ตกแต่งซ่อมแซมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯการค้า เพื่อปลูกทดแทนในส่วนที่ตาย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

Qualification:

-การศึกษา ม. 6 มีประสบการณ์ด้านการดูแลต้นไม้และเพาะขยายพันธุ์พืชหรือหน่วยงานด้านการเกษตร อย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้เรื่องชนิดของต้นไม้
-มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช
-มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สวน
-มีความรู้วิธีบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สวนต่าง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Leasing Manager (Fashion / Lifestyle / Specialty / F& B / Office Rent space)Update 14.03.2017

Job description:

-Generate maximum yield business for existing and new projects in accordance to Leasing Annual Plan with sales objectives.
-Assist leasing team with appropriate merchandising mix tenants / brand accordingly in term of reviewing or re-positioning the brands.
-Work closely with retail management to maximize space utilization to increase financial objectives.
-Prepare detailed sales / action plans for existing projects to achieve specified result, budget, and target.
-Manage leasing subordinates for ensuring teamwork and active in organization activities.
-Disseminate leasing statistics, information, pricing leads and potential tenants marketing in relation to unit space available for lease and progress towards achieving objectives.
-Handle and organize site inspection for tenants and host familiarization visits for new project and renovation project.
-Assess market situation for each project and know their strength and weakness, their merchandising mix segments, and new brands potential.

Qualifications:

- Bachelor's degree in Business Administration or related field
- At least 2 year experience in Leasing management
- Candidates from Retail business are preferred
- Fluent in English (Both Speaking & Writing)
- MS Office : Word , Excel , Power Point
- Possess strong leadership and team management

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการข้อมูลกลางและคลังพัสดุUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ควบคุมและกำกับดูแลพัสดุ,อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกับความต้องการนำไปใช้งานซ่อมบำรุงของสายวิศวกรรมอาคาร
-ตรวจรับพัสดุอุปกรณ์ในแต่ละงวดของการจัดซื้อให้ตรงกับมาตรฐานการจัดซื้อเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และจัดเก็บโดยหลักการ FIFO ในแต่ละครั้งเพื่อให้สินค้าที่เข้าก่อนจ่ายออกก่อนสินค้าเข้าหลังจ่ายออกทีหลังเพื่อไม่ให้พัสดุเก่าคงค้าง
-จัดทำเอกสารใบขอซื้อของแผนกและการจัดซื้ออุปกรณ์ของสายวิศวกรรมอาคาร ในระบบ Work Flow ในแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานด้านการบริการและซ่อมบำรุง
-การจัดทำรายงาน สรุปรายงานความเคลื่อนไหวการเบิก-จ่ายพัสดุและสต็อกคงเหลือแต่ละงวดประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
-ทำการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำเดือนร่วมกับฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุสำหรับสำรองคลังในเดือนถัดไป
-อนุรักษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วม ในควบคุมการใช้งาน โดยการ เปิด / ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานที่รับผิดชอบตามมารตการการประหยัดพลังงาน
-เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีการจัดการและบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้าน คลังสินค้าและบริหารจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ความรู้ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
o มีจิตใจทางด้านการให้บริการ
o รู้จักพัสดุและอุปกรณ์ทางด้านการช่าง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกภูมิทัศน์Update 14.03.2017

Job Description:

-ดูแลความเรียบร้อยสวยงามของต้นไม้และสวนของศูนย์ฯ ให้สวยงาม และดูทันสมัยอยู่เสมอ
-ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้าทั้งหมดให้มีความสวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ เพาะและขยายพันธุ์ต้นไม้ไว้ตกแต่งซ่อมแซมภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯการค้า(ดูแลรดน้ำ,ตกแต่งต้นไม้, ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์)
-ทำหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน Sub Contract ให้ปฏิบัติงานได้ตา นโยบายของบริษัท

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเกษตร, พืชสวน, สถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม
-ประสบการณ์ทำงานด้านการตกแต่งสวนอย่างน้อย 5 ปี
-มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งพรรณไม้
-มีความรู้ด้านการจำแนกชนิดของพรรณไม้
-มีความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
-มีความรู้ในการพัฒนางานสวนและสิ่งแวดล้อม

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

CopywriterUpdate 14.03.2017

Job Description:

-Write clear, attractive copy with a distinct voice
-Interpret copywriting briefs to understand project requirements
-Collaborate with designers, PR and other professionals on large- and small-scale marketing projects
-Conduct high-quality research and interviews
-Edit and proofread copy as needed

Qualification:

-Proven experience as a copywriter or related role
-Knowledge of online content strategy and creation
-Excellent English writing, editing and proofreading skills
-Excellent time-management and organizational skills
-BSc/BA in marketing, English, journalism or related field


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงานขายหน้าร้าน (Sales Associate)Update 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่ขายสินค้า และให้บริการ ที่ได้รับมอบหมาย ให้กับลูกค้า ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-บริหารจัดการสต๊อกสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้เพียงพอต่อการขาย
-ติดต่อผสานงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาบ
-ดำเนินการจัดทำ, จัดเตรียม และจัดเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และบริการ
-ดำเนินงานเบิกจ่ายอุปกรณ์และสิงอำนวยความสะดวกในการทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปวช., ปวส., ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
มีความระเอียดรอบคอบ
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนบริการทั่วไปUpdate 14.03.2017

Job Description:

-กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้านความสะอาด บริเวณภายในอาคารศูนย์การค้า บริเวณพื้นที่เช่า เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และไม่เกิดข้อร้องเรียน
-จัดทำงบประมาณ ทำTOR, เลือก Subcontractor และ ตรวจสอบการทำงานของ Subcontractor
-ควบคุมมาตรฐานความสะอาดภายในศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลfeedbackเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานด้านความสะอาด
-งานสนับสนุนกิจกรรม (Event) ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนย์ โดยให้การช่วยเหลือในเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
-กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้านการดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร รวมถึง การกำจัดแมลง การทำความสะอาดกระจกในที่สูง เครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในห้องน้ำ ตามแผนงานที่กำหนด
-จัดการงานดูแลสวนและสิ่งแวดล้อมของศูนย์การค้า ให้มีความเหมาะสม และสวยงามทันสมัยอยู่

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์ฯการค้าหรืองานอาคาร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้า (Store Assistant)Update 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่นำนโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ไปใช้ดำเนินงาน ด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-บริหาร และผลักดันยอดขายต่อตารางเมตร ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-จัดระเบียบความพร้อมในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ ให้มีความเป็นระเบียเรียบร้อยตามข้อกำหนด และพร้อมสำหรับการจำหน่ายให้กับลูกค้า
-จัดการด้านสินค้า และการสต๊อกสินค้า
-จัดการด้านระเบียบในปฏิบัติงานของพนักงาน
-จัดการด้านการติดตั้งสื่อโฆษณาในพื้นที่ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
-เป็นผู้ผสานงานระหว่างพนักงานขาย และองค์กร
-ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดระเบียบหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม สอดคล้องกับข้อกำหนดของส่วนกลาง และตรงกับ Concept ของ Brand
-ติดต่อประสานงานด้านการบริหารร้านค้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการบริหารธุรกิจ,การตลาดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านการบริหารร้านค้า อย่างน้อย 2 ปี
-มีความระเอียดรอบคอบ
-มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ Call CenterUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าผู้เช่า สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้โดยสะดวก
-รับเรื่อง และประสานงานในกรณีที่มีการแจ้งซ่อมจากร้านค้าผู้เช่าต่างๆ
-รับเรื่อง และประสานงานในกรณีที่มีการขอเข้าทำงานจากผู้รับเหมาของร้านค้าต่างๆ
-ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าทำงาน (ปกติ / Hot Work)
-จัดทำเอกสาร และเก็บข้อมูลการรับเรื่อง และการประสานงานต่างๆ ลงระบบ Call Center เพื่อติดตามงานจนสำเร็จลุล่วง
-จัดทำเอกสารการขอเข้าทำงานต่างๆ รวมถึงตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
-บันทึกเรื่องแจ้งซ่อม และขอเข้าทำงานลงระบบ Call Center เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับแจ้งเรื่องต่างๆ
-ติดตามเรื่องแจ้งซ่อม และการขอเข้าทำงานต่างๆ ว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่
-เสนอข้อมูลการเข้าทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบภาพรวม
-จัดทำ และรวบรวมรายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, และรายงานประจำเดือน นำเสนอผู้บริหาร

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Architect/Interior Designers/ Project ManagerUpdate 14.03.2017

Job Description

-To manage and control design and construction of renovation projects in existing department store and open space area
-To coordinate with all parties and ensure the completion of project scheduling and timeline
-To manage tenant relationships and the production team throughout all phases of the project, whether large or small.
-To liaise with tenants and all relevant parties to address ad hoc issues and come up with solution to drive the progress of renovation projects
-To oversee construction works and ensure overall project schedule and completion is achieved as planned
-Serve as primary point of contact between tenant and all parties involved
-To ensure design concept and construction works are in line with the overall theme of the store and create impressive shopping experience of the customers


Qualifications

-Bachelor or higher degree in Architecture or Interior design.
-5-10 year experience in Department store / retail environment is a must
-Self-motivated, detail oriented and goal-focused, ability to work in a dynamic team environment
-Ability to prioritize tasks, meet deadlines and work collaboratively with all stakeholders on multiple projects
-Good verbal communication and presentation skills

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-หัวหน้าหน่วยแผนกบริการความสะอาดUpdate 14.03.2017

Job Description:

-งานด้านความสะอาด บริเวณภายในอาคารศูนย์การค้า , บริเวณพื้นที่เช่า เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และไม่เกิดข้อร้องเรียน
-งานทำความสะอาดกระจกที่สูง ดูแลเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น กระดาษชำระ สัญญาแม่บ้าน และ supplier ต่างๆ
-ควบคุมมาตรฐานความสะอาดภายในศูนย์ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลfeedbackเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานด้านความสะอาด ประเมินผลงานของ Sub ต่างๆ

Qualification:

-การศึกษาปวช. - ปวส.
-มีประสบการณ์งานด้านบริการ 3-5 ปี ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
-สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:


ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วน Call CenterUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ให้อยู่ในระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
-ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ Call Center ให้สามารถบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสูงสุด
-จัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงนโยบายจากผู้บริหาร ข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
-ดูแลการประสานงานกับลูกค้า รวมถึงประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
-ควบคุมการประสานงานกรณีลูกค้าได้รับรางวัลจากโปรโมชั่นต่างๆ ของศูนย์ฯ
-ต้อนรับลูกค้า V.I.P. ที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
-รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า รวมถึงแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบปัญหาพร้อม แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
-ควบคุมดูแลการปฐมพยาบาล ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเบื้องต้น เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
-ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการตลาด เมื่อมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนในการให้ข้อมูลลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ
-วางแผนการจัดเก็บข้อมูล จัดทำ และเสนอรายงานประจำสัปดาห์แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริการต่อไป

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารมวลชน
-ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือธุรกิจการให้บริการอย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานได้ดี
o ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายUpdate 14.03.2017

Job Description:

-บริหาร ดำเนินการ และควบคุมมาตรฐานการดำเนินการด้านกฎหมายบริษัทไอคอนสยาม อันได้แก่ งานคดีความ งานนิติกรรมสัญญาต่างๆ งานจดทะเบียนบริษัท งานจดทะเบียนเอกสาร งานตอบโต้เอกสาร ตลอดจนการให้ความเห็นและคำแนะนำทางกฎหมายในกิจกรรมหรือเอกสารต่างๆของกลุ่มบริษัท ให้มีความรอบคอบ รัดกุม ให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานวิชาชีพกฎหมาย และสอดคล้องตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์
-มีประสบการณ์ด้านดำเนินคดีในศาล 7- 10 ปี
-มีประสบการณ์การทำงานอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย 2 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งทางแพ่งและพาณิชย์ ประมาลกฎหมายอาญา
o การดำเนินคดีในศาล
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-มีประกาศนียบัตร หรือ คุณวุฒิพิเศษด้านวิชาว่าความ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Store ManagerUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่นำนโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ไปใช้ดำเนินงาน ด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-บริหาร และผลักดันยอดขายต่อตารางเมตร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ดำเนินงานวิเคราะห์ และนำเสนอรายละเอีบดด้านการบริหารร้านค้า และกลุ่มสินค้าให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
o ปัจจัยด้านดัวสินค้าที่เป็นสินค้าในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีสต๊อกสินค้าเพียงพอ
o Concept ของสินค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
o มีการสื่อสารทางการตลาดอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอตัวสินค้า
o ความสามารถในการผลักดันยอดขายของตัวสินค้า
-จัดระเบียบหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม สอดคล้องกับข้อกำหนดของส่วนกลาง และตรงกับ Concept ของกลุ่มสินค้า
-รับผิดชอบดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน ทั้งพนักงานภายในองค์กร (พนักงานของบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอกองค์กรให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
-ติดต่อประสานงานด้านการบริหารร้านค้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
-บริหารค่าใช้จ่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่กำหนด และบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

อายุ 25 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้า อย่างน้อย 5 ปี
มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการวิศวกรรมบริการUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมแซม รับผิดชอบการดูแลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

Qualification:

-การศึกษาป.ตรี สาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 7 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
oมีความรู้ทางด้านเทคนิคงาน วิศวกรรมอาคาร
oสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี หรือปานกลาง
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
oมีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
oมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
oสามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่าUpdate 14.03.2017

Job Description:

-นัดหมายผู้เช่าส่งมอบพื้นที่เช่า แนะนำรายละเอียดในการเข้าตกแต่งพื้นที่เช่า การส่งแบบงานตกแต่ง และงานระบบต่างๆ รวมถึงการยื่นเอกสารขออนุญาตเข้าตกแต่งพื้นที่เช่า
-รวมถึงในการรื้อถอน ประสานงานกับผู้เช่า ฝ่ายบริหารโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตการรื้อถอนให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อผู้เช่าหมดสัญญาเช่า สัญญาบริการ และติดตามการคืนประกันการตกแต่งพื้นที่เช่า
-ประสานงานกับแผนกปฏิบัติการอาคาร ในการจัดทำ Directory ชื่อร้าน
-รับแจ้งเรื่องต่างๆ จากผู้เช่า และประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ และขออนุมัติตามที่ผู้เช่าแจ้งความประสงค์ โดยประสานงานกับ Call Center แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
-เยี่ยมผู้เช่าหน้าร้าน เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปรับปรุงได้โดยเร็ว รวมทั้งสอบถามยอดขายผู้เช่าหน้าร้าน เพื่อสรุปข้อมูลเป็นสัปดาห์ และรายเดือน ภายหลังการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ แจกแบบสอบถามผู้เช่าหน้าร้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปประเมินผลยอดขายร้านค้า และความพึงพอใจของผู้เช่า
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้ร้านค้าทราบ
-ประสานงานกับผู้เช่า เมื่อผู้เช่ามีความประสงค์จะจัดงานเปิดร้าน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่เช่า หรือพื้นที่ส่วนกลาง ในด้านรายละเอียดการจัดงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ดูแล และอาคารที่ได้รับมอบหมาย ถ้าพบข้อบกพร่อง ประสานงานไป Call Center แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
-จัดทำเอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ส่งผู้บังคับบัญชา

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารจัดการ สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสื่อสารมวลชน
-ประสบการณ์ด้านธุรกิจการให้บริการ และด้านบริการ หรือร้านค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานUpdate 14.03.2017

Job Description:

-งานเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
-พิจารณา และอนุมัติ PR ในเรื่องของการจัดซื้อต่าง ๆ เช่น สินค้าในสต๊อก, เครื่องดื่ม ฯลฯ
-บริหารสินค้าในคลังให้มีสินค้าเพียงพอต่อการเบิก-จ่ายในแต่ละเดือน
-ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้
-แก้ไขปัญหาประจำวันที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะกิจ หรือเป็นลักษณะความต้องการอุปกรณ์สำนักงานเร่งด่วน
-งานต้อนรับ งานบริการข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และงานรับจองห้องประชุมส่วนกลาง
-กำหนดมาตรฐานการให้การต้อนรับผู้มาติดต่อสอบถาม
-ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
-ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ภายในให้เกิดความครบถ้วน และถูกต้อง
-กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการรับจองห้องประชุม
-บริหารระบบรับจองห้องประชุม ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
-บริหารระบบการยืม-คืน อุปกรณ์ Projector ที่ใช้ในห้องประชุม
-ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องประชุม
-ดูแลงานระบบโทรศัพท์สำนักงาน / งานระบบโทรศัพท์สำนักงาน / งานขับรถและยานพาหนะ / งานแม่บ้าน

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ
-ประสบการณ์งานด้านธุรการ และบริการสำนักงาน อย่างน้อย 3 ปี


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารร้านค้าUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่นำนโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ไปใช้ดำเนินงานวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-กำหนดแนวทางการบริหารยอดขายต่อตารางเมตร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารร้านค้า และกลุ่มสินค้าให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
o ปัจจัยด้านดัวสินค้าที่เป็นสินค้าในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีสต๊อกสินค้าเพียงพอ
o Concept ของสินค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
o มีการสื่อสารทางการตลาดอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอตัวสินค้า
o ความสามารถในการผลักดันยอดขายของตัวสินค้า
-ติดต่อผสานงานด้านการบริหารร้านค้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
-กำหนดระเบียบข้อบังคับการปฎิบัติงานของพนักงาน ทั้งพนักงานภายในองค์กร (พนักงานของบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอกองค์กร
-กำหนดระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานจัดระเบียบหน้าร้าน และการสต๊อกสินค้า
-บริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่ส่วนกลางกำหนด และบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานภาพรวมของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้า อย่างน้อย 7 ปี
-มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนตรวจรับและบริหารทรัพย์สินUpdate 14.03.2017

Job Description:

-พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สนับสนุนการทำงานแบบ paperless มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
-บริหารและตรวจสอบและยืนยันงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานด้านบริหารงบประมาณ/บริหารต้นทุน
-ดำเนินการและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่จัดหาผู้ขายจากแหล่งต่างๆ การเจรจาต่อรองเลือกผู้ขายที่ให้ผลประโยชน์กับริษัทฯ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสั่งซื้อ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตรงเวลา และเหมาะสมกับราคาและงบประมาณ ภายใต้ ระเบียบข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทฯ

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-ประสบการณ์ด้าน งานจัดซื้อหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี หรือ ประสบการณ์ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ความรู้ด้านการซื้อหรือจ้าง ,การตรวจรับ,การบริหารคลังสินค้า
o ความรู้ในการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์
o ความรู้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์
-ประกาศณียบัตร
o C.P.K. Certified Purchasing Knowledge
o C.P.S. Certificate in Purchasing and Supply


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้เช่าUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดูแลอาคาร ICONSIAM บริหาร กำกับดูแล พื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า เจรจา กำกับดูแลและประสานงานข้อร้องเรียนของลูกค้า (Shoppers) จากทุกช่องทาง (Online, Face to Face, Comments Card and Calls) ตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทพร้อมทั้งจัดเตรียม ข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แก่ลูกค้า (Shoppers) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
-ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่อาคาร ICONSIAM ทั้งหมดทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ผู้เช่ารวมถึงการทำงานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆว่าปกติดีหรือไม่
-ประสานงานกับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าเช้าพื้นที่รายใหม่ และต่อสัญญาเช่า โยกย้ายพื้นที่ ออกแบบ ตกแต่ง ปรับปรุงร้าน ภายใน ICONSIAM
-เป็นCenter ของสายงานปฏิบัติการในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานของทุกหน่วยงานในสายงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทและติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
-ดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าในทุกๆเรื่องที่จะช่วยให้ผู้เช่าดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญา

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์บริหารอาคาร และธุรกิจให้บริการ อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฝ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี
o สามารถสื่อสารนโยบายของบริษัทฯ และอธิบายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
o สามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
o สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-พนักงานไฟฟ้ากำลังUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและให้บริการงานตรวจวัดต่างๆให้กับร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
-ให้ความร่วมมือ และปฎิบัติงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-รวบรวมข้อมูลเอกสารใบ Check Sheet ต่างๆ

Qualification:

-ปวส. – ป.ตรีหรือสูงกว่า สาขา ไฟฟ้ากำลัง
-มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
-มีความรู้ในด้านวงจรไฟฟ้าและComputer
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
-ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
-สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าได้ดี
-สามารถอ่านแบบได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดำเนินการและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่จัดหาผู้ขายจากแหล่งต่างๆ การเจรจาต่อรองเลือกผู้ขายที่ให้ผลประโยชน์กับริษัทฯ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสั่งซื้อ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตรงเวลา และเหมาะสมกับราคาและงบประมาณ ภายใต้ ระเบียบข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทฯ
-จัดทำการวิเคราะห์และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
-ให้บริการ บริหารการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-ประสบการณ์การทำงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 5-7 ปี
-ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อ CPK, CPS


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารร้านค้าUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-บริหารยอดขายต่อตารางเมตร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-รับผิดชอบดำเนินการบริหารร้านค้า และกลุ่มสินค้าให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
o ปัจจัยด้านดัวสินค้าที่เป็นสินค้าในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีสต๊อกสินค้าเพียงพอ
o Concept ของสินค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
o มีการสื่อสารทางการตลาดอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอตัวสินค้า
o ความสามารถในการผลักดันยอดขายของตัวสินค้า
-กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของส่วนกลาง รวมถึง Concept ของกลุ่มสินค้า
-บริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่ส่วนกลางกำหนด และบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานภาพรวมของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

-อายุ 35 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้า อย่างน้อย 10 ปี
-มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Director - Building ManagementUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน ในกลุ่มงานบริหารอาคาร อันประกอบด้วยฝ่ายบริหารอาคาร และส่วนบริการทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงกำหนดแนวทางการทำงาน และนโยบายของกลุ่มงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และให้การทำงานร่วมกับสายงานอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และดำเนินไปในทิศทางเดียวกับ

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล, บริหารจัดการ, บริหารธุรกิจ
-ด้านงานบริหารองค์กร และอาคารศูนย์การค้าอย่างน้อย 15 ปี
-มีทักษะการบริหารจัดการงาน และบุคลากร
-มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
-มีทักษะในการวางแผนงาน มอบหมายงาน สอนงาน
-มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาและ มีภาวะผู้นำสูง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนและบริหารระบบงานจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัท
-กำหนดวิธี และกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ
-พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สนับสนุนการทำงานแบบ paperless มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
-บริหารและตรวจสอบและยืนยันงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานด้านบริหารงบประมาณ/บริหารต้นทุน
-ดำเนินการและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่จัดหาผู้ขายจากแหล่งต่างๆ การเจรจาต่อรองเลือกผู้ขายที่ให้ผลประโยชน์กับริษัทฯ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสั่งซื้อ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตรงเวลา และเหมาะสมกับราคาและงบประมาณ ภายใต้ ระเบียบข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทฯ
-ให้บริการ บริหารการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม
-ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองและ pantry supply ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้
-ดูแล และดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารเวียนภายในของทุกหน่วยงานและการรับ-ส่งเอกสารภายนอก
-ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองและ pantry Supply ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
-ประสบการณ์การทำงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 10 ปี
-ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อ CPK, CPS


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ - พนักงานวิศวกรรมบริการUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดำเนินการติดตาม การปฎิบัติ และประสานงานการให้บริการทางการช่าง และการเข้าตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลางของผู้เช่า เพื่อให้งานถูกต้องตามมาตรฐานและความปลอดภัย โดยรวมของอาคาร รวมถึงการดำเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทั้งหมด เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

Qualification:

-การศึกษาปวช., ปวส. สาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o มีความรู้ทางด้านเทคนิคงาน วิศวกรรมอาคาร
o สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี หรือปานกลาง
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
o มนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
o สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารสินค้าUpdate 14.03.2017

Job Description:

-จัดตั้งแผนการทำงานข้อกำหนดและแนวทางการคัดเลือกร้านค้าทำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-กำหนดพื้นที่ขาย (Concept Zoning) ให้เหมาะกับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณาร้านค้า
-วางแผนการจัดโปรโมชั่น / ทำเมนูโปรโมชั่นทุกเดือน
-วางแผนสั่งซื้อและผลิตสินค้า, เจรจาต่อรองราคาทุน
-ร่วมวางแผนการจัดหาสินค้า / ผลิตให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
-วิเคราะห์ยอดขายเพื่อหาแนวทางในการผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
-วางแผนงานร่วมกับคู่ค้า ให้เกิดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
-ช่วยกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า
-ให้คำปรึกษา พร้อมแนวทางแก้ไขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่องานเกิดอุปสรรคและปัญหา
-ให้การส่งเสริมและให้ความร่วมมืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-ประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Qualification:

-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการบริหารธุรกิจ,การตลาดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านการบริหาร อย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-ทักษะการเจรจาต่อรอง
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ถ้าสามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาเหนือ, อีสาน,ใต้ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนไฟฟ้ากำลังUpdate 15.03.2017

Job Description:

-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงาน
-ติดตามผลการแจ้งงานจาก Call Center
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาส่วนงานระบบไฟฟ้ากำลัง
-จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
-วางแผนการจัดทำ P.M. ของเครื่องจักร
-จัดทำขั้นตอนการทำ P.M. ของเครื่องจักร
-ติดตาม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผน

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ ในการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง อย่างน้อย 6 ปี
-มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
o มีความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
o มีความรู้ในด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
o มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม
o มีความรู้ในด้านการบริหารงานภายในส่วนงานฯ
o มีความรู้ในด้านการจัดการพลังงานในอาคาร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนาภัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในอาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย , ดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา อาชีวอนามัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านการอบรม จป.ระดับหัวหน้างาน

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-พนักงานแผนกสุขาภิบาลและดับเพลิงUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ช่วยดูแล ปฏิบัติและดำเนินการงานในแผนกสุขาภิบาลและดับเพลิง เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน
-เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

Qualification:

-ปวส. สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล หรือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-ประสบการณ์ด้าน วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคารอย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

o มีความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
o มีความรู้เรื่องระบบน้ำดีในอาคารสูง
o มีความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
o มีความรู้เรื่องระบบแก๊ส
o มีความรู้เรื่องระบบดับเพลิง
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o สามารถออกแบบงานระบบเครื่องกลได้
o คำนวณหาขนาดของปั๊ม,มอเตอร์ที่เหมาะสอกับงานได้
o สามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำขององค์กรได้
o สามารถติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
o กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า (Merchandising)Update 14.03.2017

Job Description:

-เสนอเป้าหมายและแนวทางการบริหารงานฝ่ายบริหารสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา
-กำกับดูแลงานในฝ่าย ให้สามารถสร้างยอดขายและกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
-จัดตั้งข้อกำหนดและแนวทางในการพิจารณาและคัดเลือกร้านค้า เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-จัดหาสินค้าและร้านค้าที่มีซื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาร่วมจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
-กำหนดพื้นที่ขาย(Concept Zoning) ให้เหมาะสมกับพื้นที่และพิจารณาจัดสรรคร้านค้าให้เหมาะกับพื้นที่
-วิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
-วิเคราะห์ยอดขายเพื่อหาแนวทางในการผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
-ให้คำปรึกษา พร้อมแนวทางแก้ไขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่องานเกิดอุปสรรคและปัญหา
-ให้การส่งเสริมและให้ความร่วมมืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Qualification:

-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารสินค้า อย่างน้อย 7 ปี
-มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ช่างภาพUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ออกแบบและผลิตสื่อวีดิโอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์อันดีทั้ง Online และ Offline โดยให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับการธีมงาน และโปรโมชั่นของศูนย์การค้า

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
o ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office(Word, Excel , Power Point อย่างดี
o ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ
o รอบรู้ในธุรกิจขององค์กร
o มีความรู้พื้นฐานงานด้านเลขานุการ และทั่วไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในอาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Qualification:

-การศึกษาปวส, ปวส. - ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านการอบรม จป.

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผน กำหนดแผนงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดทางด้าน CSR
-จัดหารายได้จากผู้สนันสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการตลาด CSR
-การบริหารจัดการการประสานงานของงานองค์กรและสถาบันข้างนอก ที่มาจัดในศูนย์ (ที่มีความเกี่ยวข้องกับ CSR)
-วางแผน กำหนดแผนงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดของบริษัทไอคอนสยาม จำกัดกับหน่วยงานภาครัฐบาล
-สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรภาคหน่วยงานรัฐบาล เพื่อส่งเสริมยอดขาย และต่อยอดธุรกิจของไอคอนสยามให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านการคิดงานและนำเสนอต่อลูกค้า และประสบการทำงานในสายงานอีเว้นท์ 3 - 5 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์Update 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับ ไอคอนสยามให้บรรลุเป้าหมาย
-ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในด้านสื่อ เนื้อหา รูปแบบ ช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ไอคอนสยามเช่น Product , Event, Service, Promotion ที่สื่อออกไปสู่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ บริหาร ควบคุม กำกับดูแล ให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนงานกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
-สร้างและบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการสื่อสารขององค์กร รวมถึงให้ความร่วมมือประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
-ออกแบบและผลิตสื่อวีดิโอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์อันดีทั้ง Online และ Offline โดยให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับการธีมงาน และโปรโมชั่นของศูนย์การค้า
-คัดเลือกหา Suppliers ทำ Production สื่อวีดิโอที่เหมาะสมและควบคุมงาน Production ของ Supplier ให้คุณภาพงานเป็นไปตามที่กำหนดและตรงตามกำหนดเวลา

Qualification:

-ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
-มีประสบการณ์การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
-สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
o ความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน
o ความรู้ด้านสินค้าและบริการขององค์กร
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o การวางแผนเชิงกลยุทธ์
o มีทักษะการเขียน และการพูดที่ดีที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่น
o การบริหารสื่อ และการสร้างเครือข่าย

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาลและดับเพลิงUpdate 15.03.2017

Job Description:

-วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงาน ตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผน
-วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน และดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ให้ใช้งานได้
-ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบประจำวัน วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้
-วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้ และตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
-ฝึกอบรม เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
-วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
-วางแผน ติดตาม และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี / การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
-ตรวจสอบ รายงานประจำวัน ประจำเดือน เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Qualification:

-ปวส. สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล หรือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-ประสบการณ์ด้าน วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคารอย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o มีความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
o มีความรู้เรื่องระบบน้ำดีในอาคารสูง
o มีความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
o มีความรู้เรื่องระบบแก๊ส
o มีความรู้เรื่องระบบดับเพลิง
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o สามารถออกแบบงานระบบเครื่องกลได้
o คำนวณหาขนาดของปั๊ม,มอเตอร์ที่เหมาะสอกับงานได้
o สามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำขององค์กรได้
oสามารถติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
oกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

System AdministratorUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดูแล บริหารจัดการข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม Update (System Admin) ข้อมูลโปรโมชั่น กิจกรรม และเนื้อหาบน Website ของไอคอนสยาม
-ดูแลและจัดทำ Electronic direct mail ส่งข้อมูลโฆษณา โปรโมชั่น หรืออื่นๆ ให้กับลูกค้าและสมาชิกของบริษัท ไอคอนสยาม
-คัดเลือกหา Suppliers เพื่อทำ Website หรือสื่อ Multimedia และควบคุมงานของ supplier ให้คุณภาพงานเป็นไปตามที่กำหนดและตรงตามกำหนดเวลา

Qualification:

-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o Computer Network, Multimedia Production, Internet และ Social Network, Software Programming, Marketing
-ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o Network configuration
o Programming
o ทักษะด้านการกำหนดนโยบายการใช้ Social Network
o การจัดทำสื่อMultimedia
o การออกแบบ Database

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการบำรุงรักษาพื้นที่เช่าUpdate 15.03.2017

Job Description:

-วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และเข้าร่วมในการรับคืน และส่งมอบพื้นที่เช่า รวมทั้งระหว่างการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เช่า และงานระบบของผู้เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบข้อกำหนดของอาคาร

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-มีทักษะด้านการประเมินราคา , ทักษะด้านสถาปัตยกรรม
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินรวดเร็วถูกต้อง
-สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนบุคคลากรสนับสนุนธุรกิจUpdate 14.03.2017

Job Description:

-บริหารอัตรากำลังของกลุ่มบริษัท
o วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารอัตรากำลังในปัจจุบัน
o รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หน่วยงานบัญชี ผังโครงสร้างเดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำ
o จัดทำข้อมูลอัตรากำลังประจำปีที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเสนอผู้มีอำนาจตรวจสอบ
o ตรวจสอบการบริหารอัตรากำลังจริงของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติ
o ข้อมูลอัตรากำลังนอกโครงสร้าง, อัตรากำลังที่เป็นผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูลอัตรากำลัง
-ประกาศกลุ่มบริษัท ด้านความเคลื่อนไหวของบุคลากร
o ประกาศคำสั่ง แต่งตั้ง โอนย้าย ปรับระดับ เลื่อนตำแหน่ง ปรับผังหน่วยงานแนะนำผู้บริหารใหม่
o ประสานงานข้อมูลและตรวจสอบหลักเกณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท
o จัดทำเอกสารประกาศ คำสั่ง ของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
o เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-คำบรรยายลักษณะงานของกลุ่มบริษัท
o ประสานงาน รวบรวม และตรวจสอบปรับปรุงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของกลุ่มบริษัท
o ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานให้มีความเป็นปัจจุบัน

Qualification:

- ระดับการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้าน งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Digital Marketing Officer-Digital Marketing ManagerUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนการใช้สื่อโฆษณา Online ของไอคอนสยามทั้งการเลือกใช้สื่อ งบประมาณ และ เนื้อหา
-ออกแบบสื่อ Online และจัดทำเนื้อหา รวมถึง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท โดยผ่านสื่อ digital เช่น internet, website, social network, other technology
-กำกับดูแล ติดตาม และควบคุม เนื้อหาสื่อโฆษณาทางการตลาด Online
-เพื่อให้โฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด Online เป็นไปโดยสอดคล้อง Branding และช่วยสร้าง Brand Awareness ของศูนย์การค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มาใช้บริการศูนย์การเค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งปริมาณครั้ง จำนวนลูกค้า และรายได้
-วิเคราะห์ข้อมูลสื่อและกิจกรรม Online ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
-ติดต่อประสานงานกับสื่อ เช่น website, social media เพื่อประโยชน์ในการให้ความร่วมมือในการสื่อสารขององค์กร รวมถึงให้ความร่วมมือประสานงานกับสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
-ดูแล บริหารจัดการข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม Update (System Admin) ข้อมูลโปรโมชั่น กิจกรรม และเนื้อหาบน Website ของศูนย์การค้า
-ดูแลและจัดทำ Electronic direct mail ส่งข้อมูลโฆษณา โปรโมชั่น หรืออื่นๆ ให้กับลูกค้าและสมาชิกของศูนย์การค้า
-คัดเลือกหา Suppliers เพื่อทำ Website หรือสื่อ Multimedia และควบคุมงานของ Supplier ให้คุณภาพงานเป็นไปตามที่กำหนดและตรงตามกำหนดเวลา

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o Computer Network
o Multimedia Production
o Internet และ Social Network
o Software Programming
o Marketing
-ประสบการณ์ด้านDigital Marketing 3-5 ปีขึ้นไป
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o Network configuration
o Programming
o ทักษะด้านการกำหนดนโยบายการใช้ Social Network
o การจัดทำสื่อMultimedia
o การออกแบบ Data base

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสินค้า (Merchandising)Update 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารสินค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-บริหารยอดขายต่อตารางเมตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-รับผิดชอบดำเนินการบริหาร Brand In & Brand Out ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
o ปัจจัยด้านตัวสินค้าที่เป็นสินค้าในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีสต๊อกสินค้าเพียงพอ
o Concept ของ Brand สินค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
o Brand มีการดำเนินการด้านการตลาดอย่างเหมาะสม
o ความสามารถในการผลักดันยอดขายของ Brand
-กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของส่วนกลาง รวมถึง Concept ของ Brand
-บริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่ส่วนกลางกำหนด และบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานภาพรวมของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:

-อายุ 35 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
-มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Graphic DesignUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
-จัดทำ Brief งาน เพื่อ Brief ครีเอทีฟ เพื่อให้ครีเอทีฟเข้าใจวัตถุประสงค์, concept, mechanic ของแต่ละกิจกรรมและ promotion เพื่อให้ได้ชิ้นงาน ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูด ชัดเจน ตรงตาม concept วัตถุประสงค์ ของงานและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาร่วมกิจกรรมและใช้บริการของศูนย์การค้า
-พิจารณา ประสานงาน ติดต่อ ซื้อสื่อโฆษณา
-ประสานงานกับ Agency และ Media Partner และควบคุมกำกับดูแลคุณภาพผลงานของ Agency และ Media Partner ให้เป็นไปตามที่กำหนด
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ภายนอก รวมถึง supplier เพื่อให้การผลิต ติดตั้งชิ้นงาน เป็นไปอย่างเรียบร้อย

Qualification:
-ระดับการศึกษาปริญญาสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o การวางแผนเชิงกลยุทธ์
o มีทักษะการเขียน และการพูดที่ดีที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่น
o การบริหารสื่อ และการสร้างเครือข่าย

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาพื้นที่เช่าUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และเข้าร่วมในการรับคืน และส่งมอบพื้นที่เช่า รวมทั้งระหว่างการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เช่า และงานระบบของผู้เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบข้อกำหนดของอาคาร
-ซ่อมบำรุงภายในอาคารในพื้นที่ผู้เช่า ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด

Qualification:

-การศึกษาปวส, ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
-มีทักษะด้านการประเมินราคา , ทักษะด้านสถาปัตยกรรม
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินรวดเร็วถูกต้อง
-สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนบริการปรับอากาศUpdate 15.03.2017

Job Description:

-งานซ่อมบำรุงตามแผน ช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน ตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผน
-งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามใบแจ้งซ่อม ช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน และดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ให้ใช้งานได้
-การเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบประจำวัน ช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฎิบัติงานเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้
-ช่วยกำกับดูแล ตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้ และตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
-เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
-ประสบการณ์ด้าน วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
oมีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกล และเทคนิคงานวิศวกรรม
oมีความรู้ทางด้านงานระบบไฟฟ้า และเทคนิคงานวิศวกรรม
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
oมีทักษะทางด้านความคิด ทางด้านเทคนิคงานวิศวกรรมอาคาร
oมีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
oมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
-สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีหรือปานกลาง
-พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
oประสานงานและติดต่อสื่อสาร ได้ดีฃ
oสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี
oซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร
oมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมUpdate 14.03.2017

Job Description:

-การจัดทำเอกสารส่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
o ทำสรุปค่าใช้จ่าย, จำนวนผู้เข้าอบรมทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอลดหย่อนภาษี
o เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ขอบริษัท เพื่อประกอบการยื่น
-ประสานงานการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
o ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ตามแผนการฝึกอบรม
o ประสานงานการฝึกอบรมภายนอกองค์กรและ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรและและสถาบันการฝึกอบรม เพื่ออำนวยความสะดวก
o จัดเตรียมเอกสาร หลักสูตร แบบทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
o ดำเนินการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมพร้อมทั้งสร้างกระบวนการ
o บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน

Qualification:

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน(เช่น ทักษะด้านเทคนิค, การวิเคราะห์, ด้านภาษา, การตัดสินใจ, การบริหาร, มนุษยสัมพันธ์)
o การติดต่อประสานงาน และการเจรจาต่าง ๆ
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ อุปกรณ์สำนักงานได้
o สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
o การจัดหลักสูตรตาม core competency และ Core Value

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Floor ManagerUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ทำหน้าที่นำนโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการบริหารร้านค้าบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ไปใช้ดำเนินงาน ด้านการบริหารร้านค้าให้แก่กลุ่มบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-บริหาร และผลักดันยอดขายต่อตารางเมตร ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ดำเนินงานวิเคราะห์ และนำเสนอในเรื่อง Brand In & Brand Out ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
o ปัจจัยด้านดัวสินค้าที่เป็นสินค้าในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีสต๊อกสินค้าเพียงพอ
o Concept ของ Brand สินค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
o Brand มีการดำเนินการด้านการตลาดอย่างเหมาะสม
o ความสามารถในการผลักดันยอดขายของ Brand
-จัดระเบียบหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม สอดคล้องกับข้อกำหนดของส่วนกลาง และตรงกับ Concept ของ Brand
-รับผิดชอบดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน ทั้งพนักงานภายในองค์กร (พนักงานของบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด) และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอกองค์กรให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
-บริหารค่าใช้จ่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่กำหนด และบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Qualification:
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้า อย่างน้อย 5 ปี
-มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงาน
-มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การให้คำปรึกษา
-มีประสบการณ์ และความรู้ทาง Retail Business

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com


พนักงาน-ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ร่วมวางแผนกลยุทธ์การตลาด สรุปและประเมินผลงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ เพื่อให้การโฆษณาสอดคล้องกับทิศทางการทำธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
-จัดทำ Branding และสร้าง Brand Identity ของศูนย์การค้า
o วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
o จัดทำ Brief งาน เพื่อ brief ครีเอทีฟ เพื่อให้ครีเอทีฟเข้าใจวัตถุประสงค์, concept, mechanic ของแต่ละกิจกรรมและ promotion เพื่อให้ได้ชิ้นงาน ที่มีความน่าสนใจ ดึงดูด ชัดเจน ตรงตาม concept วัตถุประสงค์ ของงานและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาร่วมกิจกรรมและใช้บริการของศูนย์การค้า
o พิจารณา ประสานงาน ติดต่อ ซื้อสื่อโฆษณา
o ประสานงานกับ Agency และ Media Partner และควบคุมกำกับดูแลคุณภาพผลงานของ Agency และ Media Partner ให้เป็นไปตามที่กำหนด
o ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ภายนอก รวมถึง supplier เพื่อให้การผลิต ติดตั้งชิ้นงาน เป็นไปอย่างเรียบร้อย

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไปในสาชาที่เกี่ยวข้อง
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o Computer Network
o Multimedia Production
o Internet และ Social Network
o Software Programming
o Marketing
-ประสบการณ์ในด้านmarketing ไม่น้อยกว่า 3-10 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมUpdate 14.03.2017

Job Description:

-สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
o ค้นหาประเด็นที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจากพนักงานโดยวิธีการต่าง ๆ
o การสำรวจความต้องการโดยร่วมกับ บริษัทConsulting ต่าง ๆ
-จัดทำ Training Road Map และ Career Path
o นำเสนอและร่วมจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดรับกับCore Value และ Core Competency
o นำเสนอและร่วมจัดทำแผนการฝึกอบรมในเรื่องความรู้เฉพาะของแต่ละส่วนงาน (Functional skill)
o นำเสนอและร่วมจัดทำแผนการฝึกอบรมในเรื่องความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
o นำเสนอและร่วมจัดทำแผนการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการบริหารงานและบังคับบัญชา (Management skill)
o เสนอและร่วมจัดทำ Succession Plan กับทางฝ่ายสรรหาบุคลากร
-จัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
o ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ตามแผนการฝึกอบรม
o ประสานงานการฝึกอบรมภายนอกองค์กรและ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรและและสถาบันการฝึกอบรม เพื่ออำนวยความสะดวก
o จัดเตรียมเอกสาร หลักสูตร แบบทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
o ดำเนินการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมพร้อมทั้งสร้างกระบวนการ
o บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน
o จัดทำรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั้งกระบวนการ

Qualification:

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลและหรืองานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Floor SupervisorUpdate 14.03.2017

Job Description
^

 • Day-today retail operations and staff; monitor and priorities workflow and schedules
 • Maximize sales through joint operational and commercial focus and take action to obtain highest level of profitability for the store
 • Support Manager to ensure stock level is appropriate to maximizes selling
 • Implement and control on all activities concerning campaigns, promotions and sales activities in store
 • To operates all activities according to plans, budgets and variable costs for store; sales to budget and future sales trends to maximize profitability
 • To oversee all welcoming environment for the customer by freezing and assisting; as well as quickly responding to customer inquiries and needs
 • Manpower management and allocate manpower according to daily situation
 • Monitor and cheer up all staff to success daily sales target that follow up on sales goals, sales plans and sales budgets with District team to optimize profit
 • Support Manager to management team on varies issue of people (recruitment, on-boarding, coaching, training, assessment, etc.), also maintain an overview all of Employee Relations, responsibilities in the store to ensure a positive work environment.


Salary
^

^

 • Negotiable^

^

Qualifications
^

 • Male or Female, age not over 35 years old, Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Marketing / Sale or related filed
 • Minimum 5 years of sales management experience
 • Well nature, good human repletions and strong leadership
 • Good at problem solving and strategic thinking
 • Good interpersonal skill & Service mind
 • Good command of English
 • Proficient in MS office; Word, Excel, and PowerPoint
 • Able to work in shift time (Working 6 days/week)

Interested person may send your resume and a copy of transcript of Records to:

^

recruitment@siampiwat.com

^

Siam Piwat Company Limited^6 Fl.
North Zone, Siam Paragon

Phone: 0 2 658 1000 ext. 5109-5112

ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาอาคารทั่วไปUpdate 15.03.2017

Job Description:

-จัดทำแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงอาคาร ด้านงานไม้ งานปูน งานสี และงานเหล็ก ของอาคารศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
-ควบคุมดูแล ตรวจสอบของงานสโตร์ และ การใช้วัสดุสินเปลือง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนชด
-ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานที่แจ้งมา ในเรื่องของงานซ่อมสร้าง

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
-มีทักษะด้านการประเมินราคา , ทักษะด้านสถาปัตยกรรม
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินรวดเร็วถูกต้อง
-สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี

Weinvite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์Update 14.03.2017


Job Description:

-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และธุรกิจขององค์กร ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย ใน ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจ ขององค์กร และ ลูกค้าขององค์กร ผ่านทางการสื่อสารทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
-กำหนดแผนกลยุทธ์ ให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
-ตรวจสอบ ควบคุมดูแล คุณภาพของงานให้หน่วยงานที่กำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-หาแนวทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน
-พัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารมวลชน
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o การขาย นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o ด้านภาษา,การติดต่อสื่อสาร
o นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o การขายพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า,ห้างสรรพสินค้า
-ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-พนักงานส่วนบำรุงรักษาอาคารทั่วไปUpdate 15.03.2017

Job Description:

-รับบริการ งาน ซ่อมสร้าง ในเรื่องของงานซ่อมบำรุงอาคาร ทางด้านของ งานสี งานไม้ งานปูน งานเหล็ก งานฟอร์นิเจอร์ งานซ่อมอาคารภายในอาคารให้ดูสภาพ ใหม่อยู่เสมอ และ ดูแข็งแรง
-ดูแลและการดำเนินการงานซ่อมบำรุงทั่วไป

Qualification:

-การศึกษาปวส, ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 2-3ปีขึ้นไป
-มีทักษะด้านการประเมินราคา , ทักษะด้านสถาปัตยกรรม
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินรวดเร็วถูกต้อง
-สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี

Weinvite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนเครื่องปรับอากาศหลักUpdate 15.03.2017

Job Description:

-งานซ่อมบำรุงตามแผน วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผน
-งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามใบแจ้งซ่อม วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ให้ใช้งานได้
-การเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบประจำวัน วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการเปิด-ปิดอุปกรณ์งานระบบให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้
-วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้ และตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
-การฝึกอบรม เข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
-วิเคราะห์ วางแผน สั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
-วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี / การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
-กำกับดูแล ตรวจสอบ รายงานประจำวัน ประจำเดือน เพื่อเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
-ประสบการณ์ด้าน วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร อย่างน้อย
-ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 6 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o มีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกล และเทคนิคงานวิศวกรรม
o มีความรู้ทางด้านงานระบบไฟฟ้า และเทคนิคงานวิศวกรรม
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
o มีทักษะทางด้านความคิด ทางด้านเทคนิคงานวิศวกรรมอาคาร
o มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
o มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
-สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีหรือปานกลาง
-พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ประสานงานและติดต่อสื่อสาร ได้ดี
o สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี
o ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร
o มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์Update 14.03.2017

Job Description:

บริหารจัดการงานต้อนรับ การให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ธุรกิจของผู้เช่า , Promotion ต่างๆ ที่เกิดในศูนย์ , รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่มาติดต่อหน้าเคาน์เตอร์
ติดตามข้อร้องเรียน จนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการให้บริการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้า และบริษัท
วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งส่วนงานของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่call center เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
จัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงนโยบายจากผู้บริหาร ข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้สำหรับวางแผนในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดูแลการประสานงานกับลูกค้า รวมถึงประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ควบคุมดูแลการปฐมพยาบาล ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเบื้องต้น เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการตลาด เมื่อมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนในการให้ข้อมูลลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ

Qualification:

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารมวลชน
ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือธุรกิจการให้บริการ 3 ปีขึ้นไป
ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานได้ดี
o ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลUpdate 14.03.2017

Job Description:

-บริหารงานฝึกอบรม◦บริการจัดการหาความจำเป็นและความต้องการการฝึกอบรม
-กำหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมไปถึงการทำ Training Road map base on Core competency and Core Value
-ทบทวนและวางแผนการบริหารงบประมาณ
-จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
-พัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน
-การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
-Succession Plan / Talent Management / Knowledge
-กำหนดทิศทางและวางแผนการทำ Talent Management / Knowledge Management และ Succession Plan
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผล

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลและหรือ งานฝึกอบรมและพํฒนาบุคลากรอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการวิศวกรรมโยธาและสนับสนุนUpdate 15.03.2017

Job Description:

-กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเรียบร้อย
-กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปรุงงานระบบมาตรฐานของอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม
-ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและเข้าร่วมการรับคืนพื้นที่และการส่งมอบพื้นที่เช่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของอาคาร
-ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบงานระหว่างการปรับปรุงงานตกแต่งพื้นที่ และงานระบบของผู้เช่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและตามระเบียบข้อกำหนดของอาคาร
-ควบคุมดูแล เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในอาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-บริหารจัดการเรื่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
-ประสบการณ์ด้านบริหารงานระบบอาคาร, วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในอาคาร, ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรม อย่างน้อย 5-10 ปี
-มีทักษะทางด้านความคิด ด้านเทคนิควิศวกรรม
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินรวดเร็วถูกต้อง
-สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี
-มีความละเอียดรอบคอบ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมของพนักงานเข้าใหม่ เช่นบัตรพนักงาน E-mail นามบัตร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ พื้นที่ เป็นต้น
-ดูแลและติดตามผลการประเมินทดลองงานของพนักงานเข้าใหม่
-วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
-วิเคราะห์และปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในปัจจุบัน เทียบเคียงภายในกลุ่มบริษัทและองค์กรภายนอก
-พัฒนาระบบบริหารผลงานโดยการรวบรวมข้อมูล/แบบประเมินผลประจำปี
-ช่วยเหลือด้านการจัดทำเอกสารการประเมินผล การปรับเงินเดือน และปรับเลื่อนตำแหน่งประจำปี
-สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ โดยการเข้าร่วมการสำรวจฯ และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลและหรือ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-Network InfrastructureUpdate 15.03.2017

Job Description:

 • บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบเครือข่ายส่วนกลาง ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบพิกัดตำแหน่ง ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรเครือข่าย และระบบเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพของเครือข่าย ในส่วนที่ให้บริการลูกค้า และผู้เช่า

Qualification:

 • ปวส. – ป.ตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมหรือComputer
 • มีความรู้ในด้านNetworkและComputer
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบได้

Weinvite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดำเนินการสรรหาพนักงานและติดตามผลการสรรหาพนักงานและสัมภาษณ์ และส่งพนักงานให้ต้นสังกัด
-หาข้อมูลและดำเนินการติดต่อและเข้าถึงแหล่งผู้สมัครงานต่างๆ รวมถึงการร่วมงานนัดพบแรงงานและการใช้สื่อต่าง ๆ
-ปรับปรุงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานสรรหา ได้แก่ จัดทำสัญญาจ้าง, สัญญาค้ำประกันการทำงาน พร้อมคีย์ประวัติพนักงานใหม่เข้าระบบ HRMS (Compu), การจัดทำบัตรพนักงาน เป็นต้น

Qualification:

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร อย่างน้อย 5 ปี
-ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน(เช่น ทักษะด้านเทคนิค, การวิเคราะห์, ด้านภาษา, การตัดสินใจ, การบริหาร, มนุษยสัมพันธ์)◦การติดต่อประสานงาน และการเจรจาต่าง ๆ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ อุปกรณ์สำนักงานได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วน Decoration (VM)Update 14.03.2017

Job Description:

-วางแผน ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่ศูนย์การค้าให้เข้ากับเทศกาล ให้เกิดความสวยงาม ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาใช้บริการที่บริษัทไอคอนสยามจำกัดและคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
-ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิต การตกแต่งสถานที่ รวมถึงการรื้อถอนเมื่อจบงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนด
-สนับสนุน ในการออกแบบและช่วยจัดกิจกรรมการตลาด (Marketing Event) ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพื้นที่จัดงาน
-วางแผน ออกแบบ ตกแต่ง และdisplayพื้นที่ค้าปลีกให้สวยงาม น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในพื้นที่
-บริหารการจัดวางสินค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น
-จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้สำหรับวางแผนในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Qualification:

-ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการออกแบบศิลป์ในงานอีเว้นท์ และด้านการออกแบบตกแต่งโดยใช้ โปรแกรม 3d, Photo shop, Illustrator ฯลฯ
-ทักษะในการเลือกวัสดุและการออกแบบโครงสร้าง ในงานEvent
-การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานออกแบบกิจกรรมอีเว้นท์

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ศิลป์ตกแต่งUpdate 14.03.2017

รายละเอียดงาน

^

 • ออกแบบ ควบคุมการผลิต ติดตั้ง และจัดเก็บผลงาน ^ของงานตกแต่งศูนย์การค้า เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การค้า
  ^

^

คุณสมบัติ
^

 • ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง ^^
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบศิลป์และตกแต่ง อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งโดยใช้ โปรแกรม 3d, Photo shop,Illustrator ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ^ มีความทันสมัย ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ และตื่นตัวกับงานออกแบบใหม่ๆอยู่เสมอ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


^

สนใจส่งใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
^

recruitment@siampiwat.com
^

ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ชั้น.6^
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฝั่งนอร์ทโซน

โทร. 0 2658 1000 ต่อ 5109-5112

ผู้จัดการส่วนสรรหาบุคคลUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนการสรรหาบุคลากรในระดับ 1-12 ให้สอดคล้องกับความกลยุทธ์ทางธุรกิจ และต้องการของหน่วยงานต่างๆ
-กำหนดและพัฒนากระบวนการ และเอกสารสรรหา และว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนโยบายและกฏหมาย
-ดำเนินการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและว่าจ้างผู้สมัคร
-บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลการว่าจ้างและข้อมูลพนักงาน

Qualification:

-ระดับการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้าน งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
-ทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o การวางแผนงาน การควบคุมและติดตาม
o สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ อุปกรณ์สำนักงานได้
o สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
o ทักษะการสัมภาษณ์งานตาม competency

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายศิลป์ตกแต่งUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผน ออกแบบ วางแปนงบประมาณ และตกแต่งพื้นที่ศูนย์การค้าให้เข้ากับเทศกาล ให้เกิดความสวยงาม ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศและดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์การค้า
-ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิต การตกแต่งสถานที่ รวมถึงการรื้อถอนเมื่อจบงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนด
-ประสานงานกับบริษัทในเครือและagencyตามที่ร้องขอ ในการออกแบบและช่วยจัดกิจกรรมการตลาด (Marketing Event) ให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพื้นที่จัดงาน
-ให้คำแนะนำในการออกแบบกับDesigner และร่วมตรวจสอบความสวยงามและเหมาะสมของแบบ
-ตรวจสอบแบบงาน คุณภาพและความสวยงามของบรรยากาศภายในศูนย์การค้า

Qualification:

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 3 ปี ด้านศิลป์ และการออกแบบ, ด้านดูแลการผลิตงานตกแต่งศูนย์การค้า, ด้านดูแลการผลิตงานตกแต่งกิจกรรมพิเศษ


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ควบคุมการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและ Core Competency ขององค์กร
-ควบคุมอัตราจ้างพนักงานใหม่ให้สอดคล้องตามนโยบายและโครงสร้างค่าจ้างที่กำหนดไว้
-ควบคุมคุณภาพบุคลากรใหม่(ประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและCompetency) ให้สอดคล้องตามนโยบายบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
-กำกับดูแลฐานข้อมูลพนักงานใหม่ให้มีความครบถ้วน รวดเร็ว และถูกต้อง
-เป็นตัวแทนองค์กร ในบทบาทพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารใหม่
-ดำเนินการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
-ควบคุมงานบริหารบุคลากรและฐานข้อมูลบุคลากร
-พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวดเร็วและถูกต้อง
-ร่วมพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศของสายงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ
-ดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
-พัฒนาคุณภาพงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้จูงใจ และสามารถแข่งขันได้
-พัฒนาประสิทธิภาพของงานกิจกรรมสัมพันธ์ให้มีความเชื่อมโยงเป้าหมาย ค่านิยม และ Competency
-แก้ไขปัญหาการลาออก โดยเฉพาะปัญหาการลาออกในกลุ่ม Keyman และกลุ่ม Talent ของกลุ่มบริษัท
-ส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)

Qualification:

-ระดับการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้าน งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป
-ความรู้ที่จำเป็น
o กฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม
o ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
o การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
o การบริหารความขัดแย้ง
o Competency Based Interview
o Compensation Management
o HRIS
o Employee Relation
o Workplace Management

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง เพื่อวางแผน กลยุทธ์ทางด้านการตลาด ในการส่งเสริมยอดขายในกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยวต่างชาติ
-วางแผนเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงชาวต่างชาติของประเทศนั้นๆมากที่สุด
-เพิ่มจำนวน TRAFFIC นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในศูนย์การค้า
-วางแผน กำหนดแผนงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มนักท่องเที่ยว ให้มาใช้บริการและซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฯ
-วางแผนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการใช้บริการศูนย์การค้า ฯและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของลูกค้านักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมยอดขาย
-สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร เช่น หน่วยงานภาครัฐ ที่ดูแลตลาดท่องเที่ยว สื่อต่างประเทศ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมยอดขาย และต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
-ให้คำปรึกษา และ การสนับสนุน ทางด้านการตลาดกับผู้เช่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เช่าได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นการซื้อของลูกค้า
-ดำเนินการจัดเก็บDATABASEจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งทางOFFLINEและONLINEเพื่อนำมาปรับใช้กับPROMOTIONเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้ดีที่สุด
-นำเสนอโปรโมชั่นONLINEเพื่อกระตุ้นให้เกิดการPARTICIPATINGกับลูกค้าให้มากที่สุดพร้อมทั้งเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมด้วย
-วางแผนด้าน CRM SHORT TERM / LONG TERM

Qualification:

-ระดับการศึกษา MASTER DEGREE from well-known university, inside or outside Thailand
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ภาษาอังกฤษ
o CRM / DATABASE MANAGEMENT
o MARKETING COMMUNICATION
o DIGITAL MARKETING is advantage.
o 3rd language is advantage.

-ประสบการณ์
o CRM
o Marketing Strategy
o Marketing field for at least 5 years in Management level
o Media Strategy
o Media Planning


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริการเครื่องกลและไฟฟ้าUpdate 15.03.2017

Job Description:

 • วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบปรับอากาศหลัก (Chiller Plant , Cooling Tower) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีอายุการใช้งานยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับผิดชอบงานในส่วนระบบบริการปรับอากาศ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนงานระบบบริการปรับอากาศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • กำกับ และวางแผน งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • กำกับดูแลการบริการด้านงานระบบไฟฟ้า วางแผนการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในศูนย์การค้า และ สร้างภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า
 • วางแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ กำกับดูแล การซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารและการสื่อสารให้เป็นตามแผนการทำงาน และเตรียมพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ

Qualification:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบอาคาร อย่างน้อย 7-10 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคาร อย่างน้อย 7-10 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน ซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคาร อย่างน้อย 12-15 ปี
 • ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
  • มีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกล และเทคนิคงานวิศวกรรม
  • มีความรู้ทางด้านงานระบบไฟฟ้า และเทคนิคงานวิศวกรรม
 • ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
  • มีทักษะทางด้านความคิด ทางด้านเทคนิคงานวิศวกรรมอาคาร
  • มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
 • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีหรือปานกลาง
 • พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
  • ประสานงานและติดต่อสื่อสาร ได้ดี
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี
  • ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร
  • มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง

Weinvite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-พนักงานควบคุมอาคารและการสื่อสารUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารและการสื่อสาร ได้แก่ระบบโทรศัพท์, ระบบลิฟท์, บันไดเลื่อน, ระบบ wifi , ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
-ใช้งานวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมแซมอย่างประหยัดและเหมาะสม

Qualification:

-ปวส. – ป.ตรีหรือสูงกว่า สาขา ไฟฟ้า
-มีความรู้ในด้านวงจรไฟฟ้าและComputer
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
-ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
-สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าได้ดี
-สามารถอ่านแบบได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Deputy Managing Director - Human ResourcesUpdate 14.03.2017

Job Description:

-Work closely with OD to formulate HR and OD strategic plan in alignment with SPWG business strategies in order to ensure that SPWG has the right workforce profile and competencies for strategy execution. Communicate plan and advise on the implementation and operational processes and provide guideline for HR operations and ensure that the operations are in compliance with laws, regulations, and policies.
-Oversee and advise the subordinated team to co-plan and work closely with other functions to ensure their implementation towards achievement of business goal and target. Plan, monitor, and manage budget utilization for HR.
-Planning organization structure and manpower. Work closely with OD and CSP to assist business and function leaders to design or restructure the functions including but not limited to span of control, reporting line and layer, job leveling, job description, job specification, and manpower requirement in order to ensure that the functions can perform effectively and efficiently.
-Plan, direct, and oversee the design and management of effective compensation and benefits programs that are integrated with the organizational goals in order to ensure SPWG compensation and benefit plans are supportive of business direction and in compliance with related laws and regulations.
-Identify business requirements and desired performance and behavior and specify direction for improving performance management system of SPWG in order to ensure it is supportive of business direction and drives desired behavior.
-Plan and oversee recruitment process and activities including but not limited to sourcing, screening, interviewing, offering, hiring, and on-boarding to ensure SPWG acquires the right workforce at the right time.
-Plan and oversee the design and management of HRIS in order to enhance HR services through the system and to ensure that SPWG has accurate HR data and information for management decision.
-Work closely with OD to develop and manage career development program for SPWG (including but not limited to talent management, succession plan, and competency management) as well as career management policies and to oversee the implementation of career development programs of SPWG in order to ensure they are effective, efficient, and responsive to business requirements.
-Plan and oversee learning and development activities for SPWG's employees in order to ensure that all staff have right competency (core competency, functional competency, and leadership competency) to perform their assignment and to advance in their career.
-Formulate policies to improve employee and industry relations programs and oversee related processes in order to ensure they are effective and in compliance with related laws and regulations.
-Identify KPIs, assign responsibility and allocate work targets to the subordinated team in order to manage their performance and achievements.
-Coach and advise the subordinated team on operations and provide consultation on issues that require solutions in order to support the team to complete the tasks in a timely manner.
-Monitor and evaluate overall team performance and identify rooms for improvement in order to continuously improve work results, and in conjunction with HR.

Qualification:

-ระดับการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้าน งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
-ความรู้ที่จำเป็น
o กฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม
o ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
o การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
o การบริหารความขัดแย้ง
o Competency Based Interview
o Compensation Management
o HRIS
o Employee Relation
o Workplace Management

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์Update 14.03.2017

Job Description:

-วางกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน และหารายได้ให้บริษัทจาก Sponsors/Partners ให้ได้สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
-ทบทวนกิจกรรมการตลาดที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาดนำเสนอมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้แนะนำแก่ลูกค้า Sponsors/Partners ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมก่อนนำไปเสนอลูกค้า
-ดำเนินการออกหา Sponsors/Partners เพื่อนำเสนอขายพื้นที่ส่วนกลาง กิจกรรม เจรจาต่อรอง และดำเนินการในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การซื้อขายบรรลุ ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
-สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ Sponsors/ Partners รวมทั้งหา Sponsors/Partners รายใหม่ๆเพื่อส่งเสริมยอดขาย และต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท จำกัด
-ประสานงานร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o การขาย นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o ด้านภาษา,การติดต่อสื่อสาร
o นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o การขายพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า,ห้างสรรพสินค้า
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านการขาย, การตลาด

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนควบคุมอาคารและการสื่อสารUpdate 15.03.2017

Job Description:

- วางแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ กำกับดูแล การซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารและการสื่อสารให้เป็นตามแผนการทำงาน , การพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ชำรุดให้กลับมา พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ศูนย์การค้าดำเนินธุรกิจได้ปกติ
-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงาน
-ติดตามผลการแจ้งงานจาก Call Center
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาส่วนงานระบบไฟฟ้ากำลัง
-จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
-วางแผนการจัดทำ P.M. ของเครื่องจักร
-จัดทำขั้นตอนการทำ P.M. ของเครื่องจักร
-ติดตาม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผน

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า,โทรคมนาคมและเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ ในการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,โทรคมนาคม อย่างน้อย 6 ปี
-มีความรู้ในด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม
-มีความรู้ในด้านการบริหารงานภายในส่วนงานฯ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่-พนักงานไฟฟ้าบริการUpdate 15.03.2017

Job Description:

-ให้บริการด้านงานระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ลูกค้า และพื้นที่ผู้เช่าตามชั้นต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า
-ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
-ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Qualification:

-ปวส. – ป.ตรีหรือสูงกว่า สาขา ไฟฟ้ากำลัง
-มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
-มีความรู้ในด้านวงจรไฟฟ้าและComputer
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
-ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
-สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าได้ดี
-สามารถอ่านแบบได้

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Director - EngineeringUpdate 15.03.2017

Job Description:

-กำกับดูแลงานด้านวิศวกรรมระบบ งานบริหารจัดการงานระบบทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้งานด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงาน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
-บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรบุคคลในสายงานทั้งในด้านการกำหนด, มอบหมาย, ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือปริญญาโทสาขา วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ / บริหารโครงการ
-ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบบวิศวกรรม ในโครงการขนาดใหญ่อย่างน้อย 15 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
-มีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
-มีความรู้ทางด้านงานโยธาและวิศวกรรมบริการ
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
-มีทักษะทางด้านความคิด ทางด้านเทคนิคงานวิศวกรรมอาคาร
-มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
-สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีหรือปานกลาง
-สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
-พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
-ประสานงานและติดต่อสื่อสาร ได้ดี
-สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี
-ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร
-มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการส่วนไฟฟ้าบริการUpdate 15.03.2017

Job Description:

-กำกับดูแลการบริการด้านงานระบบไฟฟ้า วางแผนการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในศูนย์การค้า และ สร้างภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า
-มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน
-กำหนดเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน
-ติดตามผลการทำงานของพนักงาน
-ติดตามผลการแจ้งงานจาก Call Center
-สนับสนุนส่วนงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-พิจารณาหาหลักสูตรที่ต้องการของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาส่วนงานระบบไฟฟ้ากำลัง
-จัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
-วางแผนการจัดทำ P.M. ของเครื่องจักร
-จัดทำขั้นตอนการทำ P.M. ของเครื่องจักร
-ติดตาม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผน

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ ในการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง อย่างน้อย 6 ปี
-มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
o มีความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
o มีความรู้ในด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
o มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม
o มีความรู้ในด้านการบริหารงานภายในส่วนงานฯ
o มีความรู้ในด้านการจัดการพลังงานในอาคาร

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผน กำหนดกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์ วางแผนงบประมาณ ดำเนินการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการตลาด แคมเปญการตลาด รวมถึงติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม
-ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Brand, ความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segment สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
-คิด Theme Concept โปรแกรมส่งเสริมการตลาด แคมเปญการตลาด ดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โปรแกรมส่งเสริมการตลาดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
-ประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมส่งเสริมการตลาด แคมเปญการตลาด เพิ่อวัดผลลัพธ์ของโปรแกรมและแคมเปญการตลาด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
-กำหนดแนวทางการหารายได้และเสริมสร้าง relationship กับพันธมิตรทางการค้าเช่น Bank เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นที่แตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งปี

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์
-ประสบการณ์การจัดกิจกรรม 5-10 ปีขึ้นไป
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
- ทักษะในการเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายจาก Supplier
- ทักษะไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ทักษะการนำเสนองานให้น่าสนใจและสวยงาม

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงาน-ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน และหารายได้ให้บริษัท ไอคอนสยาม จาก Sponsors/Partners ให้ได้สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท
-ทบทวนกิจกรรมการตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้แนะนำแก่ลูกค้า Sponsors/Partners ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมก่อนนำไปเสนอลูกค้า
-ดำเนินการออกหา Sponsors/Partners เพื่อนำเสนอขายกิจกรรม เจรจาต่อรอง และดำเนินการในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การซื้อขายบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
-สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ Sponsors/ Partners รวมทั้งหา Sponsors/Partnersรายใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย และต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทไอคอนสยาม จำกัด

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์
-ประสบการณ์การจัดกิจกรรม 5-10 ปีขึ้นไป
-ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
- ทักษะในการเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายจาก Supplier
- ทักษะไหวพริบในการแก้ปัญหาพาะหน้า
- ทักษะการนำเสนองานให้น่าสนใจและสวยงาม


We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

AdminUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ดำเนินงาน และประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เป็นการสนับสนุนและสามารถแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหาร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร เพื่อให้ ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพต่อผู้บริหารและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
-ติดต่อประสานงาน จัดตารางนัดหมาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความคล่องตัว และความราบรื่นในการประสานงานกับทุกองค์กร ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัท
-คัดกรอง ตรวจสอบ และติดตามเอกสาร โดยการจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของเอกสารเข้าและออก ทั้งภายในและภายนอกองค์กรก่อนนำเรียนเสนอผู้บริหาร
-จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน บันทึก และแบบฟอร์มสำหรับการ ดำเนินงานต่างๆ จัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุง และแก้ไขให้ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นการควบคุม

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3-5 ปี
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
o ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office(Word, Excel , Power Point, อย่างดี
o ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ
o รอบรู้ในธุรกิจขององค์กร
o มีความรู้พื้นฐานงานด้านเลขานุการ และทั่วไป

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Director - Marketing Event and Business RelationsUpdate 14.03.2017

Job Description:

-วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการตลาด เพื่อหาและเพิ่มรายได้ให้บริษัท ไอคอนสยาม
-จัดกิจกรรมการตลาด แผนการส่งเสริมการตลาด และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิผล รวมถึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ traffic ลูกค้า ให้เข้ามาใช้บริการของไอคอนสยาม เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เช่าและธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของไอคอนสยามให้สอดคล้องกับ Brand ของกลุ่มสยามพิวรรธน์
-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและธุรกิจขององค์กร ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย ใน ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจ ขององค์กร และ ลูกค้าขององค์กร ผ่านทางการสื่อสารทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่

Qualification:

-ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
o การขาย นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o ด้านภาษา,การติดต่อสื่อสาร
o นิเทศศาสตร์ /การตลาด/ เศรษฐศาสตร์
o การขายพื้นที่เช่าของศูนย์การค้า,ห้างสรรพสินค้า
-ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Deputy Managing Director - MarketingUpdate 14.03.2017Job Description:

Business/ Marketing Plan Development, and management
o Structure and lead Event, Promotion and CRM team to deliver effective integrated marketing plan to drive traffic and conversion in each property of Siam Piwat Group while enhancing overall image of each properties
o Develop thought leadership around innovative marketing activities to enhance overall image of each properties
o Share in knowledge dissemination, reporting and communication to drive continuous improvement of the program
o Search and increase numbers of new partners especially innovators to drive collaboration.
Client Relation Management
o Supervise, build and maintain strong clients, outside partners, and tenant relationship.
o Oversee and monitor overall department income and expenses on monthly basis to generate Revenue to lower total marketing investment to meet business target
Capability Building
o Support MD and partner with multi-functions in essential internal company leadership and transformation activities (SD renovation, Data Integration, SIP, and organization planning)
o Manage human resources (recruiting, performance reviews, staff deployment/ workload balancing, career progression) with related to internal communication and budgeting
o Mentoring, coaching by being visible, approachable sounding board and resources for team.

Qualification:

-Highly advanced/ MBA degree from leading university
-Experience 15+ years in a senior management position in retail business or related top tier companies in Thailand
-Brand Management
-Effective Integrated Marketing Communication
-Commercial Finance
-Team and Organization management
-Retail or property Management is a plus
-Track record of always pushing for excellence to deliver superior result
-Leadership skill: Build and maintain relationships with a wide ray of people, junior and senior and from diverse background . Flexible leadership based on situations and team coached at hand
-Success in roles requiring execution of multiple task while responding to multiple priorities to work efficiently, flexibility and can-do attitude
-Outstanding Communication and interpersonal skill
-Sparks imagination and creativity with team members and inter-department
-Maintain focused in the face of pressure, delivers against timelines, not intimidated by task, time and resource limitation

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศUpdate 14.03.2017

Job Description:

-กำหนดแผนงานและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ
-ออกแบบกระบวนการ โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลสารสนเทศ
-วิเคราะห์และกลั่นกรองความต้องการจาก ความต้องการทางธุรกิจ(Business requirement ) ออกมาเป็นความต้องการทางเทคนิค (Functional Specification) และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-กำหนดการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งมอบให้นักพัฒนาโปรแกรม สามารถพัฒนาได้ถูกต้องถามความต้องการทางธุรกิจ
-ทำการทดสอบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกระบานการที่ได้ออกแบบไว้ หรือตาม Functionการทำงาน และวัดประสิทธิภาพ(Performance Tuning)ของระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนส่งมอบให้กับนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
-จัดทำเอกสารการออกแบบระบบหรือโปรแกรม Systems Design และเอกการทำการทำสอบร่วมกับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ Systems Instigation Testing (SIT) Document
-ถ่ายทอดทักษะความรู้และความชำนาญให้แก่เพื่อนร่วมงาน นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งาน เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขา คอมพิวเตอร์, IT, สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ABAP / C# / .NET / JAVA / Crystal Report / PL SQL/T SQL
-ความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูล Oracle/ MS SQL
-มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ออกแบบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านต่างๆ เช่น การขาย การบริหารสินค้า การบริหารลูกค้า เป็นต้น เป็นระยะเวลา 2 ปี และพัฒนาระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการ - เทคโนโลยีสารสนเทศUpdate 14.03.2017

Job Description:

-กำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ICONSIAM เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
-กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงาน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
-บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรบุคคลในสายงานทั้งในด้านการกำหนด,มอบหมาย,ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-หาข้อมูลและดำเนินการติดต่อและเข้าถึงแหล่งผู้สมัครงานต่างๆ รวมถึงการร่วมงานนัดพบแรงงานและการใช้สื่อต่าง ๆ

Qualification:

-Bachelor's degree or higher in Information Technology / Computer Engineering/Industrial Engineering/Operations Research/Engineering Management/IT Management / Statistics / MIS/MBA
-ประสบการณ์ด้านการ เป็นผู้บริหารในสายงาน IT
-มีคุณสมบัติ Management Skill, People Development, Change Management, Negotiation

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail :career@iconsiam.com

IT Operation Support ManagerUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ศึกษาทำความเข้าใจความต้องการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนธุรกิจต่างๆ
-ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินการ
-แปลงความต้องการของแผนทางธุรกิจเป็นแผนการพัฒนาระบบงาน
-วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในปัจจุบันให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
-ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Software, Hardware และอุปกรณ์ ต่อพ่วงตาม SLA ที่กำหนดไว้
-ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาการใช้งานในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานตามที่ร้องขอ
-ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบงานแก่ผู้ใช้งาน
-จัดการและดูแลรายชื่อผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ
-จัดการ ดูแลข้อมูลทรัพย์สินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขา คอมพิวเตอร์, IT, สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้าน งานดูแลระบบการให้บริการด้าน IT , บริหารงาน IT Helpdesk

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศUpdate 14.03.2017

Job Description:

-รวบรวมความต้องการ และออกแบบขั้นตอนการทำงาน ในระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทาง เพื่อพัฒนาโปรแกรม หรือปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการและทันสมัยอยู่เสมอ
-จัดทำเอกสารการออกแบบ และการทดสอบระบบ พร้อมทั้งการฝึกอบรม
-ควบคุม ประสานงาน การพัฒนาโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจถ่ายทอดการออกแบบระบบงานให้ ทีมพัฒนาโปรแกรมมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาโปรแกรม ได้ตรงตามที่ออกแบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบงานให้ครอบคลุมมากที่สุด
-ให้คำแนะนำ ในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสามารถให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน ทั้งในเชิงธุรกิจ และระบบงานคอมพิวเตอร์

Qualification:

-การศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขา คอมพิวเตอร์, IT, สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบงาน ERP หรืออื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี
-ความรู้ในตำแหน่งงาน
o เชี่ยวชาญ SAP Module หรือ Application ที่เกี่ยวข้อง
o มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงานบัญชี ระบบการบริหารสต็อค ระบบงานขาย/ค้าปลีก ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติการร้านค้าธุรกิจค้าปลีกUpdate 14.03.2017

Job Description:

- บันทึกและตรวจสอบ รายการบัญชีในธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวกับร้านค้า ว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ได้รับอนุมัติตามอำนาจดำเนินการและดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ค้าตามนโยบายที่กำหนด
- ดำเนินการจ่ายเงิน และเก็บเงินกับ ผู้ขายสินค้า ให้ตรงตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงไว้ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปยอดเพื่อเก็บ Rebate และ รายได้อื่นๆ รวมทั้งประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า, - ร้านค้า, คลังสินค้า, ฝ่ายบริหารสินค้า ในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี และติดตามไม่ให้มีรายการคงค้างในระบบบัญชีที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและรายการทางการเงินที่เกี่ยวกับผู้ขาย เช่น -Return to Vendor คงค้าง, Credit Note (CN) คงค้างรอชำระเงินหรือรอสั่งสินค้า, ลูกหนี้คงค้างจากรายได้อื่น
- กำหนดแผนงานและบริหารทีมงาน เพื่อเข้าร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือตามงวดเวลาที่กำหนด ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
- จัดทำรายงานทางการเงินวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยคณะจัดการในการบริหารธุรกิจ อาทิ รายงาน Margin Analysis, Store P/L

Qualification:

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีปฏิบัติการร้านค้าธุรกิจค้าปลีกUpdate 14.03.2017

Job Description:

- วางแผน บริหาร ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการทำงานการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ ในธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวกับร้านค้า, คลังสินค้า, และฝ่ายบริหารสินค้า อาทิ บัญชีรายได้ บัญชีต้นทุนขาย บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้การค้า ให้ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและนโยบายบัญชีที่กำหนด
- บันทึกและตรวจสอบ รายการบัญชีในธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวกับร้านค้า ว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ได้รับอนุมัติตามอำนาจดำเนินการและดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ค้าตามนโยบายที่กำหนด
- ดำเนินการจ่ายเงิน และเก็บเงินกับ ผู้ขายสินค้า ให้ตรงตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงไว้ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปยอดเพื่อเก็บ Rebate และ รายได้อื่นๆ รวมทั้งประสานงานกับ ผู้ขายสินค้า, ร้านค้า, คลังสินค้า, ฝ่ายบริหารสินค้า ในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี และติดตามไม่ให้มีรายการคงค้างในระบบบัญชีที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและรายการทางการเงินที่เกี่ยวกับผู้ขาย เช่น Return to Vendor คงค้าง, Credit Note (CN) คงค้างรอชำระเงินหรือรอสั่งสินค้า, ลูกหนี้คงค้างจากรายได้อื่น
- กำหนดแผนงานและบริหารทีมงาน เพื่อเข้าร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือตามงวดเวลาที่กำหนด ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
- ตรวจสอบและนำเสนอรายงานทางการเงินวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยคณะจัดการในการบริหารธุรกิจ อาทิ รายงาน Margin Analysis, Store P/L

Qualification:

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 7 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์)Update 14.03.2017

Job Description:

-ปฏิบัติหน้าที่การใช้งานเครื่อง POS และเครื่องรับชำระบัตรเครดิต(EDC) ตามขั้นตอนและวิธีการใช้งานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
-ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ใช้คำพูดที่สุภาพ ด้วยกิริยาที่อ่อนน้อม ยิ้มแย้มและมีความกระตือรือร้นเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้า
-เบิก-คืนการขายบัตรกำนัลบริษัทฯ รายวัน รวมถึงการขายบัตรกำนัลให้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อ
-นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงิน เช่น ใบรายงานขาย ใบสลิปบัตรเครดิต ตลอดจนเอกสารการนำส่งเงินรายได้ของแต่ละจุดเก็บเงิน

Qualification:

-ระดับการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี
-ประสบการณ์ด้าน Cashier อย่างน้อย 1-2 ปี
- ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
- ความรู้ ความชำนาญด้านการใช้งานเครื่อง POS
- การใช้งานเครื่องรับชำระบัตรเครดิต(EDC)
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเงินUpdate 14.03.2017

Job Description:

- การบริหารงานด้านจุดเก็บเงินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ(ลานจอดรถยนต์+จักรยานยนต์, ร้านผู้เช่า และร้านของบริษัท)ควบคุมดูแลการเก็บเงินต่างๆ ของทุกจุดเก็บเงินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม ให้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาทักษะการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สร้างความพึงพอใจในการบริการให้ลูกค้า รวมถึงบริหารอัตรากำลังของพนักงานให้เพียงพอ
- ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ และการประสานงานกับ ทีม CMS & ทีม RPE ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการเครื่องรูดบัตรเครดิตได้ตามกำหนดเวลาและความตรงตามต้องการของผู้จัดงานนั้นๆ
- ประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และเสร็จตามกำหนดเวลา
- ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานต่างๆและหาวิธีป้องกันได้เป็นอย่างดี
- การดูแลปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการเก็บเงินและการนำฝากเงินกับธนาคาร ตามนโยบายของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification:

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 7 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้Update 14.03.2017

Job Description:

- จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้และรายการการชำระเงินของผู้เช่า ตามรูปแบบต่างๆ ตามงวดเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพื่อนำเสนอหามาตรการแก้ไขร่วมกับฝ่ายจัดการ และเสนอตั้งสำรองหนี้สูญ ในกรณีที่จำเป็น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกหนี้Update 14.03.2017

Job Description:

- วางแผน บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานการแจ้งยอดค้างชำระ การเก็บรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ทั้งจากผู้เช่า/ลูกค้า/บริษัทในกลุ่มบริษัทไอคอนสยาม ให้เป็นไปตามรายละเอียดในเงื่อนไขสัญญาที่ระบุไว้ หรือข้อกำหนดที่ได้ตกลงกัน
- บันทึกและตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ว่ามีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ได้รับอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ
- ติดตามทวงถามการค้างชำระของผู้เช่า/ลูกค้า ตามขั้นตอนที่กำหนด และนำเสนอรายงานลูกหนี้ที่มีปัญหาค้างชำระกับคณะจัดการ เพื่อให้รับทราบและเสนอแนะเพื่อดำเนินการให้เป็นที่ยุติ
- จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้และรายการการชำระเงินของผู้เช่า ตามรูปแบบต่างๆ ตามงวดเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพื่อนำเสนอหามาตรการแก้ไขร่วมกับฝ่ายจัดการ และเสนอตั้งสำรองหนี้สูญ ในกรณีที่จำเป็น

Qualification:

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 7 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ปฏิบัติการรับเงินและออกหลักฐานการรับเงินที่มีลูกค้ามาชำระเงินโดยควบคุมและบริหารการนำเงินสด, เช็คที่ได้รับฝากเข้าบัญชีบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงินดำเนินการบันทึกบัญชีรายได้และบัญชีลูกหนี้
-สรุปรายงานประจำวัน ประจำเดือน ในส่วนที่เกี่ยวกับ เงินสดรับ เงินสดจ่าย และรวมถึงภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
-ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไปUpdate 14.03.2017

Job Description:

-พัฒนา ควบคุมและบริหารงานห้องการเงิน ในกลุ่มบริษัทไอคอนสยาม ให้มีความครบถ้วนถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
-ควบคุมและบริหารเงินสดย่อยประจำวันให้พอเพียงและเหมาะสมกับปริมาณการเบิกจริง
-ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่องในการรับเอกสารบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงินดำเนินการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงินต่อไป
-ปฏิบัติการรับเงินและออกหลักฐานการรับเงินที่มีลูกค้ามาชำระเงินโดยควบคุมและบริหารการนำเงินสด, เช็คที่ได้รับฝากเข้าบัญชีบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงินดำเนินการบันทึกบัญชีรายได้และบัญชีลูกหนี้
-สรุปรายงานประจำวัน ประจำเดือน ในส่วนที่เกี่ยวกับ เงินสดรับ เงินสดจ่าย และรวมถึงภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด

Qualification:

-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
-ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 7 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:
ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

แล้วมาพบกับเราในงาน ICONSIAM Recruitment Day วันที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ ที่ Grand Hyatt Erawan Bangkok ห้อง Grand Ballroom 1 เวลา 9:00 – 20:00 น

Financial Accounting DirectorUpdate 14.03.2017

Job Description:

-ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บรายได้จากผู้เช่า/ลูกค้า
-ติดตามรายงานผู้เช่าที่ค้างชำระ ตรวจสอบผู้เช่าว่ามีหนี้ค้างชำระ หรือปัญหาที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้
-แก้ไขปัญหาให้กับทีมงานประจำวัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขายและบริหารพื้นที่ , ฝ่ายประสานงานผู้เช่า , ฝ่ายส่งเสริมการขาย , ฝ่ายกฎหมาย ,ผู้เช่าหรือบุคคลภายนอก
-รายงานรายได้ และลูกหนี้ประจำเดือน ตรวจสอบรายได้ของบริษัท ประจำเดือนว่าเรียกเก็บครบถ้วน ถูกต้อง

Qualification:

-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน / บัญชี
-ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

Deputy Managing Director - Finance & AccountingUpdate 14.03.2017

Job Description:

-Strategic Planning and Implementation
-Formulating strategic plan for Finance and Accounting (FA) in alignment with SPWG business strategies in order to ensure that SPWG achieves business targets and other functions receive excellent supports from FA in order to enhance their operations and increase customer satisfaction.
-Communicating plan and advising on the implementation and operational processes and providing guideline for FA operations and ensuring that the operations are in compliance with laws, regulations, and policies.
-Overseeing and advising the subordinated team to co-plan and working closely with other functions to ensure their implementation towards achievement of business goal and target.
-Planning, monitoring, and managing budget utilization for FA.
-Planning finance, Analyzing and Reporting supervisor the subordinated team to act as a partner of business functions by providing financial insights relating to existing properties and businesses and new business development and providing relevant in-depth information to support strategic decision making of high-level executives in order to ensure that each business line and SPWG achieve business targets.
-Screening information, providing recommendations, and submitting managerial accounting reports and other financial reports relating to business operations to CEO and executives as well as external parties concerned in accordance with applicable policies, rules and laws within specified time frame.
Accounting and Tax
-Formulating policies of accounting to provide guideline for the most efficient operations. Supervising and controlling account recording and account reconciliation of SPWG and account reconciliation of subsidiaries.
-Preparing financial statements of SPWG and subsidiaries, consolidated financial statements of SPWG and its affiliated companies as well as reports in accordance with accounting standards and requirements set by the relevant government agencies for submission thereof to the SPW's Board of Directors and executives.
-Controlling and managing SPWG's operations relating to all types of taxes. Controlling and examining all types of expenses disbursement to ensure compliance with SPWG's rules and regulations.
-Performing payroll operations for SPWG. Controlling financial statements and accounting policies of SPW's affiliated companies to ensure compliance with rules and regulations of the relevant government agencies.
People Management
-Identifying KPIs, assigning responsibility and allocating work targets to the subordinated team in order to manage their performance and achievements, coaching and advising the subordinated team on operations and providing consultation on issues that require solutions in order to support the team to complete the tasks in a timely manner.
-Monitoring and evaluating overall team performance and improving work results, and in conjunction with HR.
-Developing training needs analysis, as well as encourage subordinates to receive training and development in order to develop competencies in performance.

Qualification:

-Bachelor's degree or above in Accounting and Financial.
-Have a working experience in Accounting and Financial management more than 15 years old.
-Have a good English skill.
-Have a good management skill, presentation skill. Problem solving skill.

We invite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salary and related documents by address below:


ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR Recruitment Phone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิศวกรรมUpdate 15.03.2017

Job Description:

 • กำกับดูแลงานด้านวิศวกรรมระบบ งานบริหารจัดการงานระบบทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้งานด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงาน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรบุคคลในสายงานทั้งในด้านการกำหนด,มอบหมาย,ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

Qualification:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือปริญญาโทสาขา วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ / บริหารโครงการ
 • ประสบการณ์ด้าน บริหารงานระบบบวิศวกรรม ในโครงการขนาดใหญ่อย่างน้อย 15 ปี
 • ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
  • มีความรู้ทางด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  • มีความรู้ทางด้านงานโยธาและวิศวกรรมบริการ
 • ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน
  • มีทักษะทางด้านความคิด ทางด้านเทคนิคงานวิศวกรรมอาคาร
  • มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าใจและรู้ถึงจิตใจคนอื่น
  • สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีหรือปานกลาง
  • สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
  • ประสานงานและติดต่อสื่อสาร ได้ดี
  • สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ดี
  • ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร
  • มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง

Weinvite qualified candidates to submit your resume stating your present, expected salaryand related documentsby address below:

ICONSIAM Co., Ltd.
6 Fl. North Zone, Siam Paragon
HR RecruitmentPhone: 02-658-1000 Ext.5105-5113
E-mail : career@iconsiam.com