โครงการ Siam Piwat 360 Waste Journey to Zero wasteสยามพิวรรธน์เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด กว่า10 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์นำหลักการ Reduce Reuse Recycle มาใช้สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะ ได้ยกระดับแผนบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา เพื่อเป้าหมาย “zero waste” รณรงค์ให้ลูกค้า และประชาชน พนักงาน ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจและเรียนรู้การคัดแยกขยะ สร้างระบบคัดแยกขยะที่ครบวงจร เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล หรือกระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อนำมาสู่การอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการ Siam Piwat 360 Waste Journey to Zero waste

ปัจจุบันสยามพิวรรธน์ เปิดพื้นที่บริเวณศูนย์การค้าทำเป็น Recycle Collection Center จัดวางถังเพื่อจัดเก็บวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้แล้วและสะอาด 8 ประเภท ได้แก่ กระดาษ , แก้ว , อลูมิเนียม , ขวดน้ำ (PET) , พลาสติกยืด , พลาสติกแข็ง , Multilayer Plastic , กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท Multilayer (พลาสติกซองขนมขบเคี้ยว, ถุง Refill น้ำยาต่างๆ ฯ) ที่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องมาก่อน เพื่อให้ผู้บริโภคนำมาหย่อนลงในถัง ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง เพื่อเพิ่มมูลค่ากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีบางผลิตภัณฑ์นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสร้าง Recycle Collection Center จากกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด 

สยามพิวรรธน์ยังคงเดินหน้า เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่า ต่อผู้คน ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในวงกว้าง ตลอดจนยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” พร้อมเป็นต้นแบบที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขยะต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
จุดรับวัสดุรีไซเคิล

จุดที่ 1 : บริเวณลานจอดรถทัวร์หลังสยามพารากอน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดปทุมวนาราม


ที่อยู่ : เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วัสดุรีไซเคิลที่เปิดรับ : กระดาษ , แก้ว , อลูมิเนียม , ขวดน้ำ (PET) , พลาสติกยืด , พลาสติกแข็ง , Multilayer Plastic , กล่องนม กล่องน้ำผลไม้
ลักษณะจุดรับรีไซเคิล : ไม่มีพนักงานประจำจุด
หมายเหตุ : จุดที่ 1 รับวัสดุที่จะนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ด้วย


จุดที่ 2 : บริเวณทางออก 4 ถนนพระราม 1 ฝั่งสยามพารากอน ด้านวัดปทุมวนาราม


ที่อยู่ : เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วัสดุรีไซเคิลที่เปิดรับ : กระดาษ , แก้ว , อลูมิเนียม , ขวดน้ำ (PET) , พลาสติกยืด , พลาสติกแข็ง , Multilayer Plastic , กล่องนม กล่องน้ำผลไม้
ลักษณะจุดรับรีไซเคิล : ไม่มีพนักงานประจำจุด