- รางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย สะท้อนความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- ตอกย้ำแนวคิดองค์กรสมัยใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022จาก HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย รางวัลนี้พิจารณาจากองค์กรดีเด่นที่มีการบริหารจัดการภายในที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) ของสยามพิวรรธน์ มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities)ตอกย้ำแนวคิดองค์กรล้ำสมัย พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

นางอัมพรโชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทสยามพิวรรธน์จำกั กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จาก HR Asiaรางวัลนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของสยามพิวรรธน์ในการยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรตลอดระยะเวลากว่า 63 ปี ของการดำเนินธุรกิจ สยามพิวรรธน์เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลายทั้งในประเทศและระดับโลก เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว (Agile) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิดและเสนอแผนงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด”

รางวัลBest Companies to Work for in Asia 2022 จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ครอบคลุม 13 ตลาดในเอเชีย โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม (Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้านคือ 1) CORE: Collective Organization for Real Engagement เป็นองค์การที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2) Self: Heart, Mind & Soul การมีส่วนร่วมระดับบุคคล และ 3) Group: Think, Feel & Do การมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม ครอบคลุมการตระหนักรู้ร่วมกัน สภาพอารมณ์ในที่ทำงาน และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของ HR Asia สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานไปพร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Work as One ที่เอื้อให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคี การวางแผนการพัฒนาการเติบโตในองค์กร (Career Development) และการให้ความสำคัญกับพนักงานในด้านต่างๆ(Employee Recognition) อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความคล่องตัวในการทำงานการรณรงค์หลีกเลี่ยงการประชุมในวันศุกร์ ไปจนถึงสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินโครงการChange to Shine ซึ่งพนักงานที่อยู่ภายใต้โครงการเป็นเหมือน Change Warrior หรือเหล่านักรบผู้ที่มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) และ กล้าคิดใหม่ ทำใหม่ (Daring) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า และสร้างสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต

“การได้รับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับสากลในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้เกิดการสานต่อความเป็นเลิศในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในทุกมิติต่อไป เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป”นางอัมพรกล่าว


กลับสู่ด้านบน