สยามพิวรรธน์ ได้รับรางวัลเชิดชูในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากมูลนิธิออทิสติกไทย

ข่าวบริษัท - 11 เมษายน 2566เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกของปีนี้ สยามพิวรรธน์ได้รับโล่รางวัลในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูองค์กรที่สนับสนุนและยอมรับ ส่งเสริมบุคคลออทิสติก เพื่อให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีคุณนราทิพย์
รัตตประดิษฐ์
ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมรับมอบโล่รางวัล

โดยตั้งแต่ปี 2562 สยามพิวรรธน์ได้เปิดโซน Made by beautiful people ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” ให้เป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบของเหล่าผู้มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยจัดพื้นที่บริเวณไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ชั้น 4 และ ชั้น 5 ไอคอนสยาม และ ร้าน ODS (Objects of Desire Store) ชั้น 3
สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าสถานที่ ซึ่งถือเป็นแนวทางของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา