สยามพิวรรธน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถเยาวชนไทย

ข่าวบริษัท - 08 ตุลาคม 2561ดร.สุชาติ โอทัยวิเทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตอกย้ำ
การเป็น ‘ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย’ ร่วมกับ รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพ” เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานภายหลังจากจบการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

จากซ้ายของภาพ

1. คุณวรศักดิ์ วงค์ตาผา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล

2. คุณกรรณิการ์ เทพกาญจนา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3. คุณมทิตา ปัณชพัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มงานสรรหาทรัพยากรบุคคล

4. ดร.สุชาติ โอทัยวิเทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

5. รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6. คุณพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

7. คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการงานพัฒนาโครงการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

8. คุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ