สยามพิวรรธน์ ได้รับการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางโดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์อันสูงส่งซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ

 • นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

  ประธานกรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  ประวัติการทำงาน

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • กรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ดร.พนัส สิมะเสถียร

  รองประธานกรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  ประวัติการทำงาน

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • เหรัญญิก สภากาชาดไทย

  ประวัติการทำงาน

  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • นายบันเทิง ตันติวิท

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
 • นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • นายเกษมสุข จงมั่นคง

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการธุรกิจสนับสนุน กลุ่ม บริษัท เอ็ม บี เค
  • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

  กรรมการบริหาร

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
 • นายสมใจนึก เองตระกูล

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

  ประวัติการทำงาน

  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  • กรรมการ มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร
  • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทองลามิทิวป์ จำกัด
 • นางเกตุวลี นภาศัพท์

  กรรมการ

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • นางชฎาทิพ จูตระกูล

  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • รองประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
 • ชฎาทิพ จูตระกูล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์

 • กนกลดา ฤกษ์เกษม

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายพัฒนาธุรกิจและบริหารการเงิน
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • อัมพร โชติรัชสกุล

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายสนับสนุนธุรกิจ
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • แคโรไลน์ เซซิเลีย เมอร์ฟีย์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายการขายและธุรกิจสัมพันธ์
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • วิชา หาญอมรรุ่งเรือง

  ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการอาคาร
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • ชาลี จารุวัสตร์

  ที่ปรึกษาด้านกิจการองค์กร
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • อุสรา ยงปิยะกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก สยามพิวรรธน์

 • นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์

  ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ
  สายงานปฏิบัติการ
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • ปานเทพย์ นิลสินธพ

  ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า
  สายงานประสบการณ์ลูกค้า
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • บุญเลิศ สินสมบัติ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • พัชรินทร์ จอมวิญญา

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  สายงานกำกับดูแลกิจการและบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • สุนันท์ เลิศสีทอง

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  สายงานบริหารการเงินและบัญชี
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • อารยา จิตตโรภาส

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  คณะทำงานพิเศษประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • ชลชาติ เมฆสุภะ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  สายงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • กัลยรักษ์ ปิยะคุณ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและธุรกิจ
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • อดิเรก อำนวยกาญจนสิน

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  สายงานวิศวกรรม
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

 • จตุพร เหล่าทรงจิตร

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานพัฒนาธุรกิจหลัก
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

 • ยุพรัตน์ บุญธรรม

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง
  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

กลับสู่ด้านบน