สยามพิวรรธน์ ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ย้ำจุดยืนแพลตฟอร์มการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข่าวบริษัท - 09 มิถุนายน 2566กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้โครงการ สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Well-growing platform) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการนำองค์ความรู้ในการบริหารศูนย์การค้าระดับโลกมาถ่ายทอดให้แก่ภาคการศึกษาไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ป้อนเข้าสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีก ตอกย้ำแนวคิดด้านความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกั กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ยึดมั่นในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรในวงการค้าปลีกซึ่งสยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่บ่มเพาะกำลังคนเข้าสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีกร่วมกัน ในโครงการ SIAM PIWAT Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเติบโตให้กับบุคลากร โดยการให้องค์ความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม การเข้าถึงทุนการศึกษา โอกาสการเข้ามาฝึกงานและการสนับสนุนการสรรหาบุคลากร ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรากฐานการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะสานต่อและแบ่งปันองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแวดวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกได้ต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความยินดีในความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์เป็นอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนกันทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนางานวิจัย พัฒนาบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม และประเทศชาติ จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอย่างแท้จริง สามารถเตรียมพร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อนำไปประยุกต์ทำงานและต่อยอดได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนปรับตัวตามความต้องการของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พัฒนาตนเองเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป”

สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) เป็นสถาบันการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่นำองค์ความรู้ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก มาถ่ายทอดให้ภาคการศึกษาไทย ตั้งแต่ปี 2558 เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับพันธมิตรในการร่วมพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ต้องการ โดยผู้บริหารระดับสูงของสยามพิวรรธน์ที่คร่ำหวอดในวงการค้าปลีกมายาวนานมาร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงในธุรกิจ โดยในปีนี้ สยามพิวรรธน์ อคาเดมีได้รับการยกระดับไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Well-Growing Platform) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เพียงแต่ภาคการศึกษาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกลุ่มร้านค้าผู้เช่า นักลงทุน และผู้ประกอบการ SME ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่าง สยามพิวรรธน์ และ มจธ. ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดกิจกรรมวิชาการ จัดทุนการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรจากสยามพิวรรธน์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรทุกช่วงวัยมีความรู้ พัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการแลกเปลี่ยนระหว่างสองหน่วยงาน สนับสนุนงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ นโยบาย และสาธารณะ สนับสนุนการสรรหาบุคลากรร่วมงาน นักศึกษาฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว