สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำเป้าหมาย Well-Growing Platform จับมือ ธรรมศาสตร์-จุฬา ยกระดับความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก พัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่

ข่าวบริษัท - 16 มกราคม 2567- ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาโปรแกรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างโจทย์ทางธุรกิจ (Co-Creation Business Project) เพื่อพัฒนาพื้นที่ Shopping Mall แห่งใหม่ของทุกคน

- ร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรผังเมือง และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) และจัดเสวนาทางวิชาการด้านการออกแบบเพื่อสังคมแห่งอนาคต


สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ประกาศลงนามความร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาบุคลากรและออกแบบหลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตอกย้ำแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ของสยามพิวรรธน์ที่พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต (Future ready organization)

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ เป็นผู้พัฒนาโครงการระดับโลกที่ยึดมั่นในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนและรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและนำพาองค์กรก้าวเข้าสู่โลกอนาคต โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ร่วมกัน เราจึงพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่บ่มเพาะกำลังคนเข้าสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและค้าปลีกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับบุคลากรรองรับการเติบโตของธุรกิจ และยังสอดรับกับเป้าหมายของ
การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ภายใต้โครงการสยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) สถาบันการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่นำองค์ความรู้ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก แลกเปลี่ยนกับภาคการศึกษาไทย”

ความร่วมมือกับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จะทำให้สยามพิวรรธน์ สามารถต่อยอดและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สังคม และประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมวิชาการต่างๆ ร่วมกัน พร้อมส่งเสริมการต่อเชื่อมระหว่างภาควิชาการ และภาควิชาการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่สามารถใช้ได้จริง เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยยกระดับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยจะร่วมกันส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ที่มีวิทยากรจากภาคปฏิบัติโดยสยามพิวรรธน์เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ และสนับสนุนด้านการสรรหาบุคลากรมาร่วมงาน นักศึกษาฝึกงานระยะส้ันและระยะยาวและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกัน รวมถึงโอกาสการเข้าถึงทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาทั้งสองแห่ง

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีในความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์เป็นอย่างยิ่ง โดยเล็งเห็นประโยชน์จากแนวทางความร่วมมือครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ทั้ง 1) โอกาสในการรับนักศึกษาฝึกงาน ในทุกคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมทั้งในด้านความรู้และทักษะ เพื่อนำไปประยุกต์ทำงานและต่อยอดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 2) การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ และเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ของธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ตลอดจน 3) ความร่วมมือสร้างสรรค์โปรเจคพิเศษร่วมกัน เพื่อต่อยอดและมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าของสยามพิวรรธน์และแวดวงธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้”

เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความภูมิใจที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ โดยมองถึงความสำเร็จที่ได้จากโอกาสร่วมกันพัฒนาความรู้โครงการวิชาการ อาทิ โครงการวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบชุมชนและผังเมือง โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเต็มที่ อีกทั้ง ร่วมจัดอบรมหลักสูตร ผังเมือง และ Facility management ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยนักออกแบบ และนักพัฒนามืออาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้จัดทำนโยบายคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่และแก้ไขปัญหาสังคม

ความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นจุดสตาร์ทและเดินเครื่องเต็มกำลังของแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วน (Well-growing platform) ของสยามพิวรรธน์อย่างชัดเจน โดยช่วยตอกย้ำว่าสยามพิวรรธน์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งคนรุ่นใหม่และในทุกภาคส่วนด้วยการปรับกระบวนการทำงาน สร้างทีมที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพรับมือกับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเพื่อครองความเป็น Top of Mind เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และเป็น Employer of choice ในตลาดแรงงานไทย