สยามพิวรรธน์ สนับสนุนวันสตรีสากล 2024 ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าต่อการมีส่วนร่วม

ข่าวบริษัท - 08 มีนาคม 2567
เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 สยามพิวรรธน์ร่วมสนับสนุนทุกบทบาทของผู้หญิง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและให้คุณค่าต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทุกคน ผ่าน 7 ตัวแทนผู้หญิงรุ่นใหม่ของสยามพิวรรธน์ ที่จะทำให้รู้ว่าผู้หญิงก็มีศักยภาพที่จะเติบโตพร้อมกับองค์กร และทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้…ให้เป็นไปได้

ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำความคิดสร้างสรรค์” สยามพิวรรธน์จึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาธุรกิจเสมอมา และยินดีกับความสำเร็จของผู้หญิงทุกคนในฐานะผู้นำ

ทุกคนสามารถแสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ (Visionary) มีความมั่นใจ กล้านำเสนอ กล้าคิดต่าง (Fearless) มีจิตวิญญาณของผู้บุกเบิก ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ (Pioneering) มีความเข้าใจในนวัตกรรม (Innovative) คิดนอกกรอบ (Creative) ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Positive) และมีความเปิดกว้าง ยอมรับทุกความแตกต่างหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Openness)