การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี สยามพิวรรธน์ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

 • 100+
  โครงการริเริ่มเพื่อชุมชน และสังคม
 • 18,309
  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,309 ต้นคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
 • 63+
  ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์

ปลุกปั้นความสำเร็จในระดับตำนาน (Legend) จากรุ่นสู่รุ่น (Generations) ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ (Regeneration) ให้กับทุกชีวิต

ดำเนินการ
ด้านรักษ์โลก

เชื่อมโยงกับ
ชีวิตผู้คน

ดำเนินการด้านรักษ์โลก

 • สร้างผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ให้กับ ผู้คน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม
 • ริเริ่มต้นแบบการจัดการขยะในเมือง

100+

โครงการริเริ่มเพื่อชุมชน และสังคม

18,309

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,309 ต้นคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

50+

โครงการริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อม

เชื่อมโยงกับชีวิตผู้คน

 • แพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Well-Growing Platform) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • พื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับทุกเจเนอเรชั่น

500+

500+ โครงการริเริ่มภายใต้สยามพิวรรธน์อคาเดมี แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5,000+

5,000+ ผู้เข้าร่วมโครงการสยามพิวรรธน์อคาเดมี แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้

มิติสิ่งแวดล้อม

สร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลโลกใบนี้

มิติชุมชนและสังคม

สร้างความเจริญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ

มิติผู้คน

ให้โอกาส ความเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่ม สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

Sustainability news