กรุงเทพฯ – บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่งมอบสวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกปทุมวันให้แก่กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดที่ได้เข้ามาดำเนินการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษา ตกแต่งและดูแลสวนหย่อมเกาะให้มีทัศนียภาพที่ดี โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี และ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพยาไท และถนนพระราม 1 และคุณนราทิพย์ รัตนประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำทีมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินชมความเรียบร้อยบริเวณสวนหย่อม และบริเวณลานทางเชื่อมวันสยามเมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ โครงการสวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกปทุมวัน เป็นการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง สร้างคุณค่า” ซึ่งถือเป็นค่านิยมหลักของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของสยามพิวรรธน์ โดยนำหลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่าง ๆ รวมถึงชุมชนโดยรอบ เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน