มิติผู้คน

ให้โอกาส ความเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่ม สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ผ่านการนำภูมิปัญญาไทย และความคิดสร้างสรรค์ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากในสังคมไทยและทั่วประเทศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) คนที่มีความสามารถในหลากหลายประเภท 3) ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้ศักยภาพพื้นที่ในทุกโครงการสร้างให้เกิดประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้น

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

มิติชุมชนและสังคม

สร้างความเจริญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ

เมื่อสยามพิวรรธน์ได้เข้าไปพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ใดจะต้องนำความเจริญ และความสะดวกสบายเข้าไปช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน สังคม ดังนั้นสยามพิวรรธน์จึงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่โดยรอบโครงการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนธุรกิจที่อยู่รายล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตลอดจนสร้างพื้นที่ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล 

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

มิติสิ่งแวดล้อม

สร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลโลกใบนี้

สยามพิวรรธน์มีนโยบายและแนวปฎิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ สร้างความสมดุลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่ในทุกโครงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัวและรับรู้ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ทุกคนจะได้ร่วมกันดูแล และส่งต่อโลกที่สวยงามให้กับคนรุ่นหลังต่อไป พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรกผู้ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน