การสร้างโอกาสให้กับผู้คน

โครงการสร้างโอกาสให้กับผู้คน

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทย จึงมุ่งเน้นเป็นตัวกลางนำองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์
มาต่อยอดเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส รวมถึงเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า สู่การพัฒนาประเทศไทย
ที่ยั่งยืน

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ชุมชน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ชุมชน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้สั่งสมประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้ลืมที่จะคำนึงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ชุมชน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สถานประกอบการ และโครงการของสยามพิวรรธน์ สู่การพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

การสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่เวทีโลก

โครงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่เวทีโลก

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นอกจากดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลอย่างมีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ มีปณิธานและจิตสำนึกที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เป้าหมายนี้ได้ถูกวางเอาไว้ให้ยึดถือปฏิบัตินับแต่ก่อตั้งบริษัท สยามพิวรรธน์จึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เพื่อร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่เวทีโลก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย
สู่การพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน
กลับสู่ด้านบน