บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พร้อมรับประกาศนียบัตรประเภทการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกของธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้ดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของชุมชนโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ สยามพิวรรธน์ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ จึงได้ดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยกำหนดแผนการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานที่ได้รับการทบทวนทุกปี และมีมาตรการประหยัดพลังงานหลัก 2 อย่าง คือ มาตรการลดพลังงานแบบลงทุน โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ครบอายุการใช้งานเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน ซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งหมดเพื่อดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน เป็นเงินกว่า 122.2 ล้านบาท และอีกมาตรการคือการลดพลังงานแบบไม่ต้องลงทุน อาทิ ปรับเวลาเปิด ปิดเครื่องจักรหลัก ๆ ในอาคารให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และการใช้งาน เพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้น 1 องศาทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งจากการดำเนินการทั้ง 2 มาตรการ ให้ผลประหยัดพลังงานรวมขององค์กรเป็นเงินกว่า 157.7 ล้านบาท เพื่อท้ายที่สุดสยามพิวรรธน์จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในปีถัด ๆ ไป โดยสยามพิวรรธน์ได้วางเป้าหมายที่จะเป็น Carbon Neutral Organization ในอนาคต

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน