โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จัดขึ้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจสำคัญที่สยามพิวรรธน์ยึดมั่น คือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ชุมชน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สยามพิวรรธน์ได้เข้าไปพัฒนาโครงการ

สยามพิวรรธน์เชื่อว่าบริษัทจะไม่เติบโตและก้าวไกลไปเพียงผู้เดียว แต่จะต้องนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปมอบให้แก่ชุมชนโดยรอบ สยามพิวรรธน์จึงได้นำหลัก ‘3R’ ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของสยามพิวรรธน์ รวมไปถึงชุมชนแวดล้อมด้วย

สยามพิวรรธน์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานน้อย เช่น เปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์ให้เป็นหลอดไฟประเภท LED, ติด VSD (Variable Speed Drive) ในระบบปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเวลาการเปิด-ปิด เครื่องจักรภายในศูนย์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการดูแลเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวของอาคารเพื่อช่วยดูดซับ CO2 ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจกสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กรกว่า 1,500 ชีวิต มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ทั้ง 3 อาคาร (สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่-สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์) ทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาความต้องการพื้นฐานจากทุกหน่วยงาน กำหนดให้ส่วนงานต่าง ๆ นำเสนอแผนการอนุรักษ์พลังงานเข้ามา อาทิ การรณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษ 2 หน้า ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน สนับสนุนให้พนักงานใช้รถจักรยานหรือขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น

สยามพิวรรธน์ยังได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ อาทิ นำรายได้จากการขายขยะที่คัดแยกได้ พร้อมเงินสมทบทุนอีกจำนวน 1 ล้านบาท มาร่วมสร้างโรงงานผลิตขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริจาคหลอดไฟที่ใช้งานได้ให้กับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ต้องการ บริจาคปฏิทินใช้แล้วให้กับมูลนิธิคนตาบอดเพื่อผลิตสื่อการสอน (หนังสืออักษรเบลล์) เป็นต้น

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก สยามพิวรรธน์ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนช่วยลดมลภาวะและลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น โดยได้ออกนโยบายรณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการงดรับถุงพลาสติก และเลือกใช้ถุงผ้าแทน ภายใต้แคมเปญชื่อ “No Bag” โดยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายถุงผ้า ไปมอบให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน