บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล

สยามพิวรรธน์มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
และยึดมั่นการบริหารธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลเพื่อความสำเร็จอันสูงสุดของทุกฝ่าย

สยามพิวรรธน์ ได้รับการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางโดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์อันสูงส่งซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ

 • นาย ธารินทร์
  นิมมานเหมินท์

  ประธานกรรมการ
 • ดร. พนัส
  สิมะเสถียร

  รองประธานกรรมการ
 • คุณหญิง ชฎา
  วัฒนศิริธรรม

  กรรมการ
 • นาย บันเทิง
  ตันติวิท

  กรรมการ
 • นาย ศุภเดช
  พูนพิพัฒน์

  กรรมการ
 • นาย สุเวทย์
  ธีรวชิรกุล

  กรรมการ
 • นาย เกษมสุข
  จงมั่นคง

  กรรมการ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์
  อุรพีพัฒนพงศ์

  กรรมการ
 • นาย สมใจนึก
  เองตระกูล

  กรรมการ
 • นาง พาสินี
  ลิ่มอติบูลย์

  กรรมการ
 • นาง เกตุวลี
  นภาศัพท์

  กรรมการ
 • นาง ชฎาทิพ
  จูตระกูล

  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร