360 Waste Journey
to Zero Waste

  • 10
    10 ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • 4.7+
    ปริมาณขยะสะสม 4.7 + ตัน
  • 18,309
    ลดคาร์บอนได้ 18,309 ตัน

สยามพิวรรธน์ เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สยามพิวรรธน์ได้นำหลักการ Reduce Reuse Recycle มาใช้สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ปัจจุบันได้ยกระดับแผนบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา เพื่อเป้าหมาย “zero waste” รณรงค์ให้ลูกค้า และประชาชน พนักงาน ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจและเรียนรู้การคัดแยกขยะ สร้างระบบคัดแยกขยะที่ครบวงจร เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล หรือกระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบเพื่อนำมาสู่การอัพไซคลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกคนได้ศึกษาเป็นแนวทางและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกได้ผ่านทางโครงการต่างๆ


1) Recycle Collection Center (RCC):

เปิดพื้นที่บริเวณศูนย์การค้าทำเป็น Recycle Collection Center จัดวางถังเพื่อจัดเก็บวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้แล้วและสะอาด 8 ประเภท ได้แก่ กระดาษ , แก้ว , อลูมิเนียม , ขวดน้ำ (PET) , พลาสติกยืด , พลาสติกแข็ง , พลาสติกซอง , กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องมาก่อน เพื่อให้ผู้บริโภคนำมาหย่อนลงในถัง โดยจะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง เพื่อเพิ่มมูลค่ากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีบางผลิตภัณฑ์นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสร้าง Recycle Collection Center จากกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด อีกทั้งทุกวันเสาร์แรกของเดือนยังเปิดพื้นที่ให้สามารถนำขยะกำพร้าหรือขยะพลาสติกไร้ค่าที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบได้เพื่อส่งต่อให้กับวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมินำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป2) Circular Living X’mas Tree:

ในทุกปี สยามดิสคัฟเวอรี่ จะเนรมิตต้นคริสต์มาสรักษ์โลก ที่เน้นคอนเซปต์ดีไซน์ที่มุ่งเน้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้รังสรรค์เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีที่ไม่เพียงแต่นำเสนอสิ่งสวยงามตระการตา สร้างความเพลิดเพลินใจเพียงมิติเดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาห่วงใยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีไลฟ์สไตล์รักษ์โลกสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน3) CE MODEL PATHUMWAN:

เดินหน้าสู่ต้นแบบของธุรกิจค้าปลีกในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรดำเนินโครงการ “CE Model Pathumwan” (1 มีนาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565) ร่วมกับสถาบันพลาสติกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยและพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) โดยมุ่งหวังให้สยามพิวรรธน์เป็นต้นแบบของธุรกิจค้าปลีกในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และกำหนดให้สยามพิวรรธน์เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญสำหรับใช้ศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค วงจรการใช้ชีวิต พฤติกรรมการบริโภค การคัดแยกและทิ้งขยะ และนำผลวิจัยไปวิเคราะห์เตรียมจัดทำเป็นแนวคิดพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) การบริหารจัดการขยะพลาสติกในสังคมเมือง