บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่เลือกเดินเส้นทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญสู่การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างรวมถึงโครงสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต จึงจัดโครงการทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศชาติในฐานะสถาปนิกที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

โครงการทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์ ดำเนินการการศึกษาครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มอบให้แก่ นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้ขยายโครงการมอบทุนการศึกษาไปสู่นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการทุนการศึกษาสยามพิวรรธน์ เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ปีละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 510,000 บาท และมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบให้ปีละ 3 ทุน มูลค่าทุนละ 500,000 บาท ซึ่งการคัดเลือกเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศชาติ และทุนการศึกษานี้นอกจากจะให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์แก่นิสิตและนักศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงกับทีมงานของ
สยามพิวรรธน์อีกด้วย

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน