บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน ทางบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 60 ปีถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก ล่าสุดได้ตอกย้ำการเป็น ‘ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย’ ถ่ายทอดประสบการณ์ในความสำเร็จด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ครั้งที่ 2 รวมแล้วเป็นเวลากว่าสี่ปีที่ได้ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สังคม และประเทศชาติ โดยมี คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ รศ. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมแสงอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน